LU Juridiskās fakultātes mācībspēku vadībā izdota grāmata “Administratīvo pārkāpumu tiesības. Administratīvās atbildības likuma skaidrojumi.” Grāmatas līdzautore ir prof. Kristīne Strada-Rozenberga, bet zinātniskie redaktori LU JF Valststiesību zinātņu katedras docents Dr. iur. Edvīns Danovskis un bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs, lektors Gunārs Kūtris.

2020. gada 1. jūlijā stāsies spēkā Administratīvās atbildības likums (AAL), atceļot līdz šim spēkā esošo, vēl padomju okupācijas laikā pieņemto Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Grāmatu veido divas daļas. Pirmajā daļā ietverts plašs teorētiskais apskats par administratīvo pārkāpumu tiesību vispārīgajiem jautājumiem, otrajā daļā – sniegti AAL atsevišķo nodaļu skaidrojumi kopā ar AAL tekstu. Skaidrojumos izmantotie avoti apkopoti atsevišķā rādītājā, kas atrodams grāmatas beigās.

E. Danovskis, viens no grāmatas zinātniskajiem redaktoriem, norāda: “Šī grāmata ir pirmais mēģinājums skaidrot Administratīvās atbildības likumā ietvertās nostādnes un normas. Grāmatā sniegti skaidrojumi par visām Administratīvās atbildības likuma nodaļām, cenšoties uzsvērt atšķirības no kodeksā ietvertā regulējuma. Liela šīs grāmatas vērtība ir tās savlaicīgums – autori un izdevēji centušies strādāt tā, lai likuma skaidrojumi būtu pieejami līdz ar likuma spēkā stāšanos. Tas palīdzēs izvairīties no atšķirībām likuma interpretācijā. Tāpat cerams, ka šie skaidrojumi arī mazinās centienus likumu grozīt ikreiz, kad kāds tajā nespēj atrast atbildi uz likumā tieši neregulētiem gadījumiem.”


Grāmatas izdevējs “Tiesu namu aģentūra”
https://tnagramatas.tna.lv/lv/product/539

Share