Žurnāls "Jurista Vārds"

Līdz 17. oktobrim tiesību zinātņu studenti un absolventi, kas studijas pabeiguši pēdējā gada laikā, aicināti iesniegt darbus žurnāla "Jurista Vārds" 16. pētniecisko darbu konkursam.

Godinot "Jurista Vārda" konsultatīvās padomes ilggadējā locekļa un studentu konkursa aizbildņa, sirsnīga redakcijas drauga un padomdevēja – izcilā Latvijas tiesību zinātnieka profesora Kalvja Torgāna piemiņu, konkursa galvenā balva, sākot ar šo gadu, tiek nosaukta viņa vārdā.

Studenti un absolventi aicināti iesniegt konkursam savus pētnieciskos darbus. Var iesniegt gan konkursam speciāli izstrādātus darbus, gan darbus, kas izstrādāti studiju ietvaros. Darbs var būt par jebkādu juridisku tēmu, kas ir aktuāla, par interesantu, sarežģītu vai maz pētītu jautājumu. 

Arī šogad būs iespēja iesniegt darbus Frīdriha Georga fon Bunges Cerību balvai (Cerību balva). Cerību balvas mērķis ir veicināt tiesību zinātņu studentu pētniecisko darbību jau pirmajos studiju gados. Darbus šai sekcijai var iesniegt ikviens valsts atzītas tiesību zinātņu profesionālās un akadēmiskās studiju programmas students, kurš mācās pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības vai bakalaura studiju programmā. Konkursa dalībniekiem ir iespēja šajā sekcijā startēt ar trīs veidu darbiem:

1) studiju darbu, kas izstrādāts jebkuras tiesību nozares mācību priekšmetā, kas ir veiksmīgi aizstāvēts un saņēmis labu novērtējumu;

2) juridisku eseju par tēmu "Civiltiesību apakšnozaru mijiedarbība un nozīme tiesiskā regulējuma pilnveidošanā";

3) tulkojums latviešu valodā kādam rakstam vai citam juridiskās zinātnes tekstam, kas sākotnēji publicēts vācu valodā kādā Latvijas vai citu valstu izdevumā par kādu civiltiesību, komerctiesību, civilprocesa vai tiesību vēstures tēmu un kas publicēts mūsdienās vai arī tam ir aktualitāte mūsdienās.

Žurnāla "Jurista Vārds" pētniecisko darbu konkurss ir vienīgais nacionāla mēroga tieslietu studentu un jauno juristu zinātniski pētniecisko darbu konkurss, kurā spēkiem var mēroties visu Latvijas augstskolu tiesību zinātņu studenti. Turklāt dalība konkursā ir iespēja iegūt jaunu pieredzi, iepazīties ar citiem jaunajiem autoriem, kā arī pierādīt savas spējas žūrijas locekļiem, bet pēc tam arī visiem žurnāla "Jurista Vārds" lasītājiem.

Darbs jāiesniedz žurnāla "Jurista Vārds" redakcijā līdz 2021. gada 17. oktobrim, sūtot to uz e-pastu juristavards@lv.lv. Darbu var iesniegt tikai elektroniskā formātā.

Konkursa nolikums un sīkāka informācija žurnāla "Jurista Vārds" tīmekļa vietnē. 

Share