2022. gada 18. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra desmit LZA vārdbalvas.

Dītriha Andreja Lēbera vārdbalva piešķirta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes prodekānam, docentam, Dr.iur. Jānim Plepam par darbu kopu “Valsts nepārtrauktības (kontinuitātes) doktrīnas piemērošana: Satversmes spēkā esamība un Latvijas valsts rīcībspēja okupācijas laikā”.

Apsveicam!


Attēls: Latvijas Zinātņu akadēmija

Share