2022. gada 19. jūlijā  plkst. 9.30 notiks iestājeksāmens reflektantiem, kuri vēlas pretendēt uz kādu no 37 valsts budžeta finansētajām studiju vietām profesionālajā maģistra studiju programmā “Tiesību zinātne”.

Iestājeksāmens notiks testa veidā (eksāmena sākums plkst. 9.30, prognozējamais ilgums – apmēram 1 stunda). Testā tiks ietverti 50 jautājumi – gan teorijas jautājumi, gan īsu situāciju uzdevumi (kāzusi), uz kuriem jāsniedz pareizā atbilde. Jautājumi aptvers pamata zināšanas par bakalaura studiju programmā apgūtiem tiesību teorijas, valststiesību, krimināltiesību, civiltiesību, Eiropas un starptautisko tiesību jautājumiem.

Testu būs jākārto vietnē www.edu.lu.lv un to būs jāpilda pie ieslēgtas kameras platformā ZOOM. Detalizētāka informācija par tehniskajiem jautājumiem un reģistrēšanās kārtību sekos.

Eksāmens kārtojams bez jebkādu palīglīdzekļu izmantošanas.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula reflektantiem, kuri pretendē uz valsts budžeta finansētu studiju vietu: vidējā svērtā atzīme (40 x 10 = 400) + iestājpārbaudījums (60 x 10 = 600).

Reflektantiem, kuri nevēlas pretendēt uz budžeta vietu, iestājpārbaudījumu nav jākārto un reģistrēšanās notiek vispārējā kārtībā.

Share

Related Content