JURIDISKĀ ZINĀTNE - DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA

Studiju programmas mērķis ir dot doktorantiem padziļinātas zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas patstāvīga pētniecības darba veikšanai un augsti kvalificētu tiesību zinātnieku sagatavošanai akadēmiskajam darbam augstskolās, zinātniskajam un organizatoriskajam darbam valsts un privātās institūcijās, kā arī augstas sarežģītības pakāpes darbam praktiskajā jurisprudencē. Programma būtiski atšķiras no citu augstākās izglītības iestāžu piedāvātajām ar to, ka pieejams visplašākais specializācijas virzienu klāsts, aptverot visas tiesību zinātnes apakšnozares: tiesību teoriju un vēsturi, valsts tiesības, starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības, civiltiesības, krimināltiesības, policijas tiesības, kā arī kriminālistiku un operatīvās darbības teoriju.

1. studiju gadā doktoranti apgūst Eiropas tiesību tradīcijas praktiskās piemērojamības aspektus mūsdienās, zinātniskā pētījuma metodoloģiju tiesību zinātnē, juridisko svešvalodu, kā arī docētāja darba pamatus.

Pēc teorētisko kursu apguves doktoranti uzsāk individuālu darbu, studējot zinātnisku literatūru un tiesu praksi, sagatavojot referātus un publikācijas, piedaloties konferencēs, līdzdarbojoties mācību un metodiskajā darbā un visbeidzot - izstrādājot promocijas darba plānu, menlrakstu un pašu darbu.

Studiju programma sniedz prasmes un kompetences akadēmiskajam darbam augstskolās, zinātniskajam un organizatoriskajam darbam valsts un privātās institūcijās, kā arī augstas sarežģītības pakāpes darbam praktiskajā jurisprudencē. 

"Doktorantūras studijas LU Juridiskajā fakultātē man bija likumsakarīga izvēle, jo vēlējos pilnveidot savas pētnieciskā darba prasmes, kā arī paplašināt akadēmiskās zināšanas man interesējošajā tiesību nozarē. Iepriekšējā veiksmīgā pieredze, studējot LU Juridiskajā fakultātē, noteica vēlmi turpināt studijas tieši šeit."

Rihards Gulbis, Augstākās tiesas Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks

3 gadi jeb 6 semestri pilna laika klātienē

4 gadi jeb 8 semestri nepilna laika klātienē

Studiju maksa gadā - 2134 EUR

Uzņemšanai 2018. gada rudens semestrī- 5 budžeta vietas pilna laika klātienē

Doktora zinātniskais grāds juridiskajā zinātnē

Iepriekšējā izglītība: maģistra grāds tiesību zinātnē

Uzņemšanas kritēriji pieejami doktorantūras uzņemšanas kārtības aprakstā. Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti, ieskaitot pretendentus budžeta vietās.