Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
No bijušās Latvijas Policijas akadēmijas pārņemtās studiju programmas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
15.11.2017

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Publiskās tiesības” (42380), Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Tiesību zinātne” (44380) un Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Tiesību zinātne” (43380) akreditētas no 2010. gada 17. februāra līdz 2019. gada 4. jūnijam.

Šajās programmās jaunu studentu uzņemšana nenotiek. Studentiem, kas vēlas turpināt un noslēgt šajās programmās iepriekš uzsāktās studijas, imatrikulācija iespējama līdz 2018. gada septembrim.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Tiesību zinātne”
Studiju programmas direktore: Krimināltiesisko zinātņu katedras docente, Dr. iur. Diāna Hamkova

Šī studiju programma paredzēta studentiem, kas uzsākuši studijas Latvijas Policijas akadēmijas Profesionālajā augstākās izglītības studiju programmā „Tiesību zinātne” un iepriekš ieguvuši pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību studiju programmā, kuras ilgums ir vismaz 2 gadi, un speciālista kvalifikāciju policijas darbā vai robežsardzes darbā, vai penitenciārajā darbā. Studiju programmas „Tiesību zinātne” kopējais apjoms ir 100 kredītpunkti.

Programmas absolventi iegūst profesionālo kvalifikāciju „Jurists”. Studijas tiek īstenotas pilna laika klātienes un neklātienes studiju formā (studiju ilgums- 2,5 gadi jeb 5 semestri) un nepilna laika neklātienes studiju formā (studiju ilgums 3,5 gadi jeb 7 semestri).
Studiju programma atbilst otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un jurista profesijas standartam.
Programma atbilst Ministru kabineta 2001. gada 20. novembra noteikumu Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” izvirzītajām prasībām, kā arī Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr. 125 "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību (Profesiju klasifikators)" noteiktajam par jurista profesijas standartu.
Studiju programma ir organizēta atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumu Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.125 „Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību (profesiju klasifikators)” noteiktajām jurista profesijas standarta prasībām, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
Sākot ar 1.semestri (neklātienes studijās - ar 3.semestri) paredzēta studentu specializācija (atbilstoši valsts pasūtījumam) profesionālo studiju kursu ietvaros septiņos virzienos: kārtības policija, kriminālpolicija, eksperti- kriminālisti (tikai pilna laika studijās), pirmstiesas izmeklēšana, informācijas dienests (tikai pilna laika studijās), robežsardze, penitenciārais un probācijas dienests. Studijas penitenciārā un probācijas dienesta specializācijā notiek tikai neklātienē, jo pēc Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārcelšanas Tieslietu ministrijas pakļautībā netiek paredzēts valsts pasūtījums šīs specializācijas speciālistu sagatavošanai.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Publiskās tiesības” 
Studiju programmas direktore: Krimināltiesisko zinātņu katedras docente, Dr.iur. Diāna Hamkova

Studiju programma paredzēta studentiem, kas uzsākuši studijas Latvijas Policijas akadēmijas otrā līmeņa augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programmas „Publiskās tiesības” nepilna laika neklātienē.
Profesionālās bakalaura studiju programmas apjoms ir 180 kredītpunkti.
Studijas tiek īstenotas nepilna laika neklātienes studiju formā (studiju ilgums 5,5 gadi jeb 11 semestri).
Studiju programma atbilst otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un jurista profesijas standartam.
Studiju programma ir organizēta atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumos Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.125 „Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību (profesiju klasifikators)” noteiktajām jurista profesijas standarta prasībām, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
Pēc programmas apguves tiek iegūts profesionālais bakalaura grāds publiskajās tiesībās un jurista kvalifikācija, kas dod tiesības turpināt studijas tiesību zinātnes maģistra grāda iegūšanai.
Studiju programmas kopējais apjoms — 180 kredītpunkti, kas paredzēts 5,5 gadu ilgām nepilna laika neklātienes studijām. Studiju programmā iekļauti 47 obligātie studiju kursi (to skaitā - trīs studiju darbu uzrakstīšana un aizstāvēšana); 4 ierobežotās izvēles studiju kursi (četri izvēles kursi, kuros jākārto kursu pārbaudījums un kas īsteno studentu specializāciju noteiktā studiju specializācijas virzienā: Publiskā pārvalde, Tiesu darbinieki, Pirmstiesas izmeklēšana), kā arī paredzēta 26 nedēļu ilga prakse. Prakse tiek organizēta divu semestru ietvarā (attiecīgi 20 un 6 nedēļu apmērā).
Studijas noslēdzas ar valsts pārbaudījumu, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana un kuru kopējais apjoms ir 14 kredītpunkti (t.sk. 2 KP valsts pārbaudījums, 12 KP bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana).

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne”
Studiju programmas direktore: Krimināltiesisko zinātņu katedras docente, Dr.iur. Elita Nīmande

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” ir pārņemta un pilnveidota, lai izpildītu Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija rīkojuma Nr. 442 „Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju” 4. punktu, kas pavēl „Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt akadēmijā studējošajiem iespēju no 2010.gada 1.janvāra turpināt studijas Latvijas Universitātē - studiju programmās, kas pēc veida, iegūstamās kvalifikācijas un grāda ir iespējami tuvas pārtrauktajai studiju programmai”.
Studiju programma paredzēta studentiem, kas uzsākuši studijas Latvijas Policijas akadēmijas akadēmiskajā bakalaura studiju programmā. Studiju programmas organizācija veidota atbilstoši tās mērķiem un uzdevumiem nolūkā sasniegt izvirzītos rezultātus, t.i., nodrošināt no LPA pārņemtajiem studentiem studijas vēlākos studiju posmos.
Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” dod iespēju iegūt sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē. Studiju programmas kopējais apjoms — 120 kredītpunkti; tā paredzēta 3 gadu ilgām pilna laika studijām un 4 gadu ilgām nepilna laika studijām. Studiju programma atbilst akadēmiskās izglītības valsts standartam.
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas mērķi ir:

 1. realizēt tiesību zinātnē akadēmiskās bakalaura studijas, kas sakņotos zinātnes pamatatziņās, atbilstu valsts ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām;
 2. nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu akadēmisko izglītību, kas saņemta zinātnes teorētiskajos pamatos sakņotās studijās, tādējādi sagatavojot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus tiesību zinātņu speciālistus.

Studiju programmas galvenie uzdevumi ir:

 1. nodrošināt studentiem teorētisko zināšanu un pētniecības pamatiemaņu apguvi tiesību zinātnes pamatjomās, kā arī īstenot tiesību zinātnes nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi, kas sniedz iespēju izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās sistēmas un tehnoloģijas un sagatavo studentu pētnieciskajam darbam tiesību nozarē;
 2. radīt motivāciju tālākizglītībai un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju;
 3. veicināt iegūto zināšanu zinātniskās izziņas un zinātnisko atziņu lietošanas vispārīgo iemaņu apguvi;
 4. nodrošināt, lai iegūtā akadēmiskā bakalaura izglītība būtu priekšnoteikums tālākai maģistra grāda, zinātniskās un profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, kā arī zinātniski pamatotai darbībai attiecīgajā profesionālajā jomā;
 5. sekmēt studējošo konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos, kā arī veicināt studenta personības vispusīgu attīstību.

Studiju programmā vēlākajiem studiju posmiem imatrikulē personas, kuras studijas uzsākušas Latvijas Policijas akadēmijas akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Tiesību zinātne”, tādējādi īstenojot Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija rīkojuma Nr. 442 „Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju” 4. punktu.
Studiju programmas īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošina privātpersonu finanšu līdzekļi. 

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Tiesību zinātne”
Studiju programmas direktors: Valststiesību zinātņu katedras docents, Dr.iur. Edvīns Danovskis

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Tiesību zinātne” ir pārņemta un pilnveidota, lai izpildītu Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija rīkojuma Nr. 442 „Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju” 4. punktu, kas pavēl „Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt akadēmijā studējošajiem iespēju ar 2010.gada 1.janvāri turpināt studijas Latvijas Universitātē studiju programmās, kas pēc veida, iegūstamās kvalifikācijas un grāda ir iespējami tuvas pārtrauktajai studiju programmai”.
Studiju programmā tiek imatrikulēti studenti, kas uzsākuši studijas Latvijas Policijas akadēmijas akadēmiskajā maģistra studiju programmā. Akadēmiskās maģistra studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti. Studijas tiek īstenotas pilna laika klātienes studiju formā (studiju ilgums 2 gadi jeb 4 semestri) un nepilna laika neklātienes studiju formā (studiju ilgums 2,5 gadi jeb 5 semestri) specializācijā – tiesību teorija un vēsture, krimināltiesības, policijas tiesības, kriminālistika un operatīvā darbība, valststiesības vai civiltiesības. Lai nodrošinātu programmas kopumā un tajā realizējamo studiju kursu atbilstību Augstskolu likumā noteiktajam, gatavojot studiju programmu, papildināti un koriģēti studiju kursu apraksti.
Studiju programma atbilst akadēmiskās izglītības valsts standartam.
Akadēmiskās maģistra studiju programmas mērķi ir:

 1. realizēt tiesību zinātnē akadēmiskās studijas, kas sakņotos zinātnē, atbilstu valsts ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām, un kuru būtiska sastāvdaļa būtu pētnieciskais darbs un patstāvīgu atziņu izdarīšana;
 2. nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu akadēmisko izglītību tādējādi sagatavojot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus tiesību zinātņu speciālistus.

Studiju programmas galvenie uzdevumi ir:

 1. nodrošināt studentiem padziļinātu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi tiesību zinātnes apakšnozarē;
 2. sagatavoties patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai izvēlētajā juridiskās zinātnes apakšnozarē; veicināt studējošo teorētisko zināšanu, izziņas un pētniecisko prasmju individuālo lietošanu noteiktas problēmas risināšanai juridiskās zinātnes attiecīgajā apakšnozarē;
 3. veicināt studējošo teorētisko zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību augstskolas studiju, pieaugušo tālākizglītības, kvalifikācijas celšanas un pārkvalificēšanas procesos.

Studiju programmā vēlākajiem studiju posmiem imatrikulē personas, kuras studijas uzsākušas Latvijas Policijas akadēmijas akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Tiesību zinātne”, tādējādi īstenojot Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija rīkojuma Nr. 442 „Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju” 4. punktu.
Studiju programma licencēta un akreditēta, izpildot Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija rīkojuma Nr.442 „Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju” 4. punktu, kas pavēl „Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt akadēmijā studējošajiem iespēju ar 2010.gada 1.janvāri turpināt studijas Latvijas Universitātē studiju programmās, kas pēc veida, iegūstamās kvalifikācijas un grāda ir iespējami tuvas pārtrauktajai studiju programmai”. Akreditēto studiju programmu iecerēts īstenot, dodot iespēju likvidētās LPA studentiem pabeigt studijas izvēlētajā programmas specializācijā. Studiju programmas īstenošanas periodā atsevišķu studiju kursu docēšanai tiek piesaistīti docētāji, kuru pamatdarba vieta nav Latvijas Universitāte.