Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Foto: Santa Sāmīte
Klajā laists Kalvja Torgāna grāmatas "Saistību tiesības" papildināts izdevums
Madara Marija Ose, LU JF sabiedrisko attiecību speciāliste
18.10.2018.

"Tiesu namu aģentūras" grāmatu apgāds klajā laidis Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesora Dr. habil. iur. Kalvja Torgāna mācību grāmatas "Saistību tiesības" otro papildināto izdevumu.

Kopš grāmatas pirmā izdevuma 2014. gadā saistību tiesības regulējošos normatīvajos aktos veiktas būtiskas izmaiņas, kas papildinātā izdevuma izstrādē ņemtas vērā. Tāpat izdevuma papildināto saturu ietekmējušas četru gadu laikā notikušās pārmaiņas civiltiesību doktrīnā un judikatūrā, ko apliecina vairāku pavisam nesenu un jau par judikatūras pērlēm uzskatāmu tiesu spriedumu izmantošana, ilustrējot un papildinot grāmatā ietvertās teorētiskās atziņas.

Grāmatā iekļauts izvērsts saistību tiesību raksturojums, aptverot darījumu un deliktu attiecību regulējumu ne tikai Civillikumā, bet arī citos Latvijas likumos un ES tiesību aktos. Tajā apskatīti gan saistību tiesību vispārīgie jautājumi, gan konkrēti līgumu veidi, tostarp komercdarījumiem raksturīgie līgumi, gan arī tiesiskā regulējuma īpatnības prasījumos no ārpuslīgumiskiem tiesību aizskārumiem un netaisnas iedzīvošanās.

Monogrāfija sniedz arī padziļinātu ieskatu civiltiesību attīstības tendencēs gan Latvijā, gan Eiropā, analizējot tādus civiltiesību unifikācijas projektus kā Eiropas līgumu tiesību principi, Eiropas deliktu tiesību principi un Kopējais modelis.

Kā norādījis viens no grāmatas recenzentiem – Dr. iur. Jānis Kubilis, "ņemot vērā, ka grāmatā ir ļoti kodolīgi un izsmeļoši aprakstīti vairāki nozīmīgi saistību tiesību jautājumi, aktualizējot, papildinot un pilnveidojot sākotnējo versiju, kā arī skaidri un saprotami sniegts pietiekami dziļš ieskats vēlamajos un nepieciešamajos normatīvo aktu un to piemērošanas prakses pilnveidošanas un modernizēšanas virzienos, viennozīmīgi var secināt, ka tai ir paliekoša zinātniska vērtība Latvijas juridiskajā zinātnē un tiesību piemērošanas praksē."

Kaut arī grāmata primāri ir paredzēta tiesību zinātņu studentiem, kuri, autoraprāt, “sper pirmos soļus virzienā uz tiesību izpratni un civiltiesisku strīdu veiksmīgu risināšanu nākotnē”, tā būs noderīga ne tikai citu nozaru studentiem civiltiesību pamatu apgūšanā un praktizējošiem juristiem savu teorētisko zināšanu atsvaidzināšanai, bet arī ikvienam interesentam, kam nākas saskarties ar civiltiesisku strīdu risināšanu.