2019. gada nogalē Latvijas Universitāte noslēgusi līgumu ar Tiesu administrāciju par juridiskajām mācībām, izmantojot tiesu prakses apkopojumu. Līgums noslēgts Eiropas Savienības fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja” ieguldījuma prioritātes “Investīcijas institucionālajās spējās un efektīvā valsts pārvaldē un publiskajos pakalpojumos valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, lai panāktu reformas, labāku regulējumu un labu pārvaldību” Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros.

Mācību mērķis ir padziļinātu praktisko un teorētisko zināšanu apguves nodrošināšana noteiktai mērķauditorijai: tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, tiesu ekspertiem, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, politikas veidotājiem un politikas ieviesējiem. Mācībās ietvertas tādas tēmas, kā civilprocesa likums, regulējums būvniecības jomā, komerctiesības, maksātnespējas regulējums, nodokļu tiesības un citas. 

Ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu, Tiesu administrācijas īstenotais projekts “Jūstīcija attīstībai” paredzēts, lai paaugstinātu tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai.