27. janvārī, LU Juridiskajā fakultātē norisinājās Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” iepirkuma “Saturiskās juridiskās mācības izmantojot tiesu prakses apkopojumu” pastāvīgās darba grupas pirmā sanāksme.

Piedaloties  LU Juridiskās fakultātes mācībspēkiem un darbiniekiem, kā arī Tiesu administrācijas ESF projekta vadītājai un pārstāvjiem no sadarbības institūcijām, tai skaitā no Ģenerālprokuratūras, Rīgas apgabaltiesas, tika lemts par darba grupas darbības principiem, mācību programmu un pētījumu plāna apstiprināšana un citiem ar līgumu  izpildi saistītiem jautājumiem.  

 

2019. gada nogalē Latvijas Universitāte noslēgusi līgumu ar Tiesu administrāciju par juridiskajām mācībām, izmantojot tiesu prakses apkopojumu. Līgums noslēgts Eiropas Savienības fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja” ieguldījuma prioritātes “Investīcijas institucionālajās spējās un efektīvā valsts pārvaldē un publiskajos pakalpojumos valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, lai panāktu reformas, labāku regulējumu un labu pārvaldību” Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros.

Mācību mērķis ir padziļinātu praktisko un teorētisko zināšanu apguves nodrošināšana noteiktai mērķauditorijai: tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, tiesu ekspertiem, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, politikas veidotājiem un politikas ieviesējiem.
 

Dalīties

Saistītais saturs