Kopš 1999. gada Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē kā studiju kurss ir iekļauta juridiskās palīdzības sniegšana, kura docēšanu un norisi nodrošina Juridiskās fakultātes Juridiskās prakses un palīdzības centrs.

Kursu apguvei piedāvā Tiesību zinātnes profesionālā maģistra studiju programmas 1. studiju gadā. Centra galvenais uzdevums ir dot iespēju studentiem jau studiju laikā praktizēties, sniedzot bezmaksas juridisko palīdzību maznodrošinātām personām. Kurss pamatā ir domāts tiem studentiem, kuri studiju laikā nestrādā. Par darbību Centrā studenti saņem divus kredītpunktus katrā semestrī.

No studentiem Centrā tiek prasīta stingra disciplīnas ievērošana, obligāts lekciju un semināru apmeklējums, regulāri iesniegtas atskaites.

Septembrī un oktobrī studenti noklausās ievadlekcijas par Centra darbības pamatprincipiem, intervēšanas tehnikām, jurista ētiku, lietas izpēti, laika plānošanu un citiem tematiem. Šīs nodarbības vada Centra pieaicināti pasniedzēji, kuri visbiežāk ir praktizējoši advokāti, līdz ar to var teoriju sasaistīt ar praksi un dalīties savā darba pieredzē.

Oktobra beigās sākas studentu tikšanās ar klientiem un darbs ar reālām lietām. Darbs ar klientu darba, dzīvokļu un ģimenes tiesībās tiek organizēts pēc šādas shēmas: pirmajā tikšanās reizē students noskaidro klienta problēmu un uzklausa faktus, kā arī paņem no klienta dokumentu kopijas; pēc tikšanās students iepazīstas ar lietas materiāliem un attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, kā arī juridisko literatūru; kad students ir iepazinies ar lietas būtību un apsvēris lietas varbūtējos risinājumus, viņš dodas pie Centra nolīgtā advokāta vai pasniedzēja, kurš pārbauda, vai students ir juridiski pareizi izpildījis uzdevumu. Tikai pēc tam klients var saņemt nepieciešamo juridisko konsultāciju. Kad lieta ir pabeigta, students Centrā nodod atskaiti par paveikto un advokāta akceptēto lietas iznākumu un sniedz sagatavoto atbildi klientam.

Lai nodrošinātu konsultācijas studentiem, Centrs izmanto Latvijas zvērinātu advokātu un palīgu atbalstu, kuru viņi sniedz bez maksas (pro bono).

Studenti konsultācijas, pēc iepriekšēja pieraksta, veic no oktobra vidus līdz maija beigām. Pieteikties konsultācijai var zvanot pa tālruni 67034737 vai rakstot elektroniski zile@lu.lv

Direktore

Sandra Zīle Gereiša