STARPTAUTISKAS IZDEVNIECĪBAS ROUTLEDGE IZDOTĀ MONOGRĀFIJĀ PUBLICĒTA NODAĻA, KURU SAGATAVOJA VPP PROJEKTA DEMIGPRO DALĪBNIEKI

Geopolitical and Humanitarian Aspects of the Belarus–EU Border Conflict book cover

Starptautiskā izdevniecība Routledge izdevusi monogrāfiju Geopolitical and Humanitarian Aspects of the Belarus–EU Border Conflict saistībā ar Eiropas Savienības un Baltkrievijas robežkrīzi. Vienu no šīs monogrāfijas nodaļām ar nosaukumu “Latvia's response to the migration crisis on the Belarusian border: A legal perspective” sarakstīja Arnis Buka, Kristīne Dupate, Baiba Kiršteina un Vadims Mantrovs. Šīs monogrāfijas nodaļa veltīta Latvijas un Baltkrievijas robežkrīzes izpētei no tiesiskā aspekta viedokļa. Informācija par monogrāfiju pieejama tiešsaistē šeit.

Izstrādāts valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta “Jauni risinājumi demogrāfijas un migrācijas procesu izpētē latviskas un eiropeiskas zināšanu sabiedrības attīstībai” (DEMOMIGPRO) Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0002 ietvaros.

   

VPP PROJEKTA DEMIGPRO DALĪBNIEKI PIEDALĀS AR ZIŅOJUMU LATVIJAS UNIVERSITĀTES JURIDISKĀS FAKULTĀTES 9.STARPTAUTISKĀ KONFERENCĒ

 

Foto: Vadims Mantrovs

Iveta Reinholde, Kristīne Dupate, Vadims Mantrovs, Ilze Auliciema un Baiba Kiršteina 2023.gada 9.-10.novembrī piedalījās Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 9.starptautiskā zinātniskā konferencē ar stenda referātu Ieceļošanas režīma atvieglojumu nepieciešamība darbaspēkam no trešajām valstīm Latvijas situācijā. Stenda referātā aplūkotas pieļaujamās iespējas ieviest ieceļošanas atvieglojumus trešo valstu pilsoņiem, lai risinātu Latvijas pašreizējās demogrāfijas un migrācijas problēmas. Stenda referātā sniegti rīcībpolitiski ieteikumi pašreizējā regulējuma pilnveidei šajā jautājumā.

Izstrādāts valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta “Jauni risinājumi demogrāfijas un migrācijas procesu izpētē latviskas un eiropeiskas zināšanu sabiedrības attīstībai” (DEMOMIGPRO) Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0002 ietvaros.

     

PUBLICĒTS JURIDISKĀS ZINĀTNES INSTITŪTA PĒTNIECES DR. LEILAS NEIMANES PĒTĪJUMS PAR EKOLOĢISKĀ CAURPLŪDUMA NODROŠINĀŠANU MAZAJĀS HIDROELEKTROSTACIJĀS

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte Juridiskā zinātnes institūta darbības ietvaros sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļu ir sagatavojusi izvērtējumu par tiesisko regulējumu un tā pilnveidi ekoloģiskā caurplūduma nodrošināšanai mazo hidroelektrostaciju ekspluatācijā. Pētījuma autore ir Juridiskās fakultātes Juridiskās zinātnes institūta pētniece Dr.iur. Leila Neimane.

 

Pētījums “Izvērtējums par tiesisko regulējumu un tā pilnveidi ekoloģiskā caurplūduma nodrošināšanai mazo hidroelektrostaciju ekspluatācijā” ir pieejams VARAM mājas lapā šeit. Ar citiem pētījumiem vides un dabas jomā, kas īstenoti VARAM pārziņā, var iepazīties šeit.

 

Pētījums tapis ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu no valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās”, apakšprogrammas 21.13.00 “Nozares vides projekti”.

   

Žurnālā Europa XXI publicēts raksts par Latvijas jūras telpiskā plānojuma mijiedarbību ar eiropas zaļo kursu

Žurnālā “Europa XXI” publicēts Juridiskās zinātnes institūta pētnieces Dr.iur. Leilas Neimanes un Agroresursu un ekonomikas institūta pētnieka Dr.geog. Armanda Pužuļa raksts “The role of Latvia’s maritime spatial planning in promoting the European Green Deal” (“Latvijas jūras telpiskās plānošanas loma Eiropas zaļā kursa veicināšanā”).

Žurnāls “Europa XXI” ir Scopus datubāzē indeksēts žurnāls (2022. gadā CiteScore 2,3; Q2 četrās kategorijās).

Zinātniskais raksts tapis Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta Nr. 1.1.1.2/16/I/001 pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/514 “Efektīvas jūras telpiskās plānošanas regulējuma ietvars un īstenošanas izaicinājumi un paraugprakses piemēri Baltijas jūras kontekstā” ietvaros.

Raksts elektroniski pieejams šeit.

Žurnālā Marine Policy publicēts LU JF Juridiskās zinātes institūta pētnieces raksts par jūras telpisko plānošanu

Žurnālā “Marine Policy” publicēts Juridiskās fakultātes Juridiskās zinātnes institūta pētnieces Dr.iur. Leilas Neimanes un tiesību ekspertes jūras atjaunīgās enerģijas jomā Dr.iur. Severīnas Mišalakas (Séverine Michalak, Francija) raksts “Maritime spatial plans as an object of the right of access to information” (“Jūras telpiskie plānojumi kā tiesību uz piekļuvi informācijai objekts”).

Žurnāls “Marine Policy” ir indeksēts Web of Science: Emerging Sources Citation Index (2022. gadā Impact Factor 3,8) un Scopus (2022. gadā CiteScore 7,0; Q1 piecās kategorijās) datubāzēs.

Zinātniskais raksts tapis Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta Nr. 1.1.1.2/16/I/001 pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/514 “Efektīvas jūras telpiskās plānošanas regulējuma ietvars un īstenošanas izaicinājumi un paraugprakses piemēri Baltijas jūras kontekstā” ietvaros.

Raksts brīvpieejā elektroniski līdz šā gada 8. decembrim pieejams šeit.

SEKMĪGI PABEIGTA EIROPAS REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBAS FONDA FINANSĒTĀ PĒCDOKTORANTŪRAS PROJEKTA “EFEKTĪVAS JŪRAS TELPISKĀS PLĀNOŠANAS REGULĒJUMA IETVARS UN ĪSTENOŠANAS IZAICINĀJUMI UN PARAUGPRAKSES PIEMĒRI BALTIJAS JŪRAS KONTEKSTĀ” ĪSTENOŠANA

2023. gada 30. aprīlī sekmīgi pabeigta projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta Nr. 1.1.1.2/16/I/001 pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/514 “Efektīvas jūras telpiskās plānošanas regulējuma ietvars un īstenošanas izaicinājumi un paraugprakses piemēri Baltijas jūras kontekstā” īstenošana Juridiskās zinātnes institūtā.

 

Pētījumu īstenoja Juridiskās zinātnes institūta pētniece Dr.iur. Leila Neimane, un tas ilga no 2020. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.

 

Viens no projekta galvenajiem rezultātiem – sagatavota praktiskā rokasgrāmata “Jūras telpiskā plānošana Baltijas jūras reģionā”, kas ir pieejama tiešsaistē šeit.

   
 

JURIDISKĀS ZINĀTNES INSTITŪTA PĒTNIEKS VADIMS MANTROVS PIEDALĪJĀS KOPĪGA STENDA REFERĀTA SAGATAVOŠANĀ V PASAULES LATVIEŠU ZINĀTNIEKU KONGRESAM “ZINĀTNE LATVIJAI”

Juridiskās zinātnes institūta pētnieks, asociētais profesors Vadims Mantrovs piedalījās kopīga stenda referāta “Starpdisciplināro pētījumu risinājumi Latvijas demogrāfiskai attīstībai” sagatavošanā dalībai V Pasaules latviešu zinātnieku kongresā “Zinātne Latvijai” (stenda referāta līdzautori: profesore Zaiga Krišjāne, profesors Juris Krūmiņš, profesore Sarmite Mikuļoniene, asociētais profesors Māris Bērziņš, asociētais profesors Atis Bērziņš, asociētais profesors Vadims Mantrovs, pētnieki Aleksandrs Dahs un Kristīne Lece). Ar stenda referātu kongresā iepazīstināja profesori Zaiga Krišjāne un Juris Krūmiņš, vairāk informācijas šeit.

 

Stenda referāts sagatavots valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta “Jauni risinājumi demogrāfijas un migrācijas procesu izpētē latviskas un eiropeiskas zināšanu sabiedrības attīstībai” (DEMOMIGPRO) Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0002 ietvaros.

Logo Description automatically generated with medium confidence

JURIDISKĀS ZINĀTNES INSTITŪTA PĒTNIECE DR. LEILA NEIMANE PIEDALĪJĀS V PASAULES LATVIEŠU ZINĀTNIEKU KONGRESĀ “ZINĀTNE LATVIJAI”

Juridiskās zinātnes institūta pētniece Dr.iur. Leila Neimane 2023. gada 28. un 29. jūnijā piedalījās V Pasaules latviešu zinātnieku kongresa “Zinātne Latvijai” organizētajos pasākumos. Šī pasākuma ietvaros pētniece arī uzstājās ar stenda referātu “Maritime spatial planning perspectives in the Baltic Sea Region” (“Jūras telpiskās plānošanas perspektīvas Baltijas jūras reģionā”).

 

Stenda referātā apkopoti projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta Nr. 1.1.1.2/16/I/001 pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/514 “Efektīvas jūras telpiskās plānošanas regulējuma ietvars un īstenošanas izaicinājumi un paraugprakses piemēri Baltijas jūras kontekstā” rezultāti.

 

Stenda referāts ir pieejams šeit.

     

JURIDISKĀS ZINĀTNES INSTITŪTA PĒTNIECE DR. LEILA NEIMANE UZSTĀJĀS AR VIESLECIJU GREIFSVALDES UNIVERSITĀTĒ VĀCIJĀ

Juridiskās zinātnes institūta pētniece Dr.iur. Leila Neimane 2023. gada 15. jūnijā uzstājās Greifsvaldes Universitātē (Vācija) ar vieslekciju “Implementing effective maritime spatial planning regulation framework in the Baltic Sea Region” (“Efektīva jūras telpiskās plānošanas regulējuma ietvara ieviešana Baltijas jūras reģionā”).

 

Uzstāšanās ar vieslekciju notika 2023. gada vasaras lekciju kursa par starpdisciplināru pieeju Baltijas jūras reģionam “Marine Governance & Environmental Change” (“Jūras pārvaldība un vides izmaiņas”) ietvaros.

 

Vieslekcijas laikā sniegts pārskats par efektīvas jūras telpiskās plānošanas regulējuma ieviešanu Baltijas jūras reģionā pārrobežu perspektīvā. Jūras telpiskā plānošana ir būtisks jūras pārvaldības instruments reģionā. Šajā kontekstā Baltijas jūras reģionā var identificēt vismaz 20 labākās jūras telpiskās plānošanas prakses piemērus un 20 jūras telpiskās plānošanas izaicinājumus. Jūras telpiskās plānošanas prizma, tās praktiskie piemēri un nozares aktualitātes veido plašāku priekšstatu par Baltijas jūras reģiona valstu sadarbību jūras pārvaldībā un atspoguļo nepieciešamās vides pārmaiņas.

 

Vieslekcijas ietvaros prezentēti projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta Nr. 1.1.1.2/16/I/001 pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/514 “Efektīvas jūras telpiskās plānošanas regulējuma ietvars un īstenošanas izaicinājumi un paraugprakses piemēri Baltijas jūras kontekstā” rezultāti.

 

Vieslekcijas prezentācija ir pieejama šeit.

         

Žurnālā Information Polity publicēts raksts par ES Mākslīgā intelekta aktu

Žurnālā “Information Polity” publicēts Latvijas Universitātes pētnieces un lektores Irēnas Barkānes raksts “Questioning the EU Proposal for an Artificial Intelligence Act: The Need for Prohibitions and a Stricter Approach to Biometric Surveillance”.

Zinātniskais raksts publicēts žurnāla “Information Polity” speciālajā atvērtas piekļuves izdevumā Questioning Modern Surveillance Technologies: Ethical and Legal Challenges of Emerging Information and CommunicationsJohann Čas, Paul De Hert, Maria Grazia Porcedda un Charles D. Raab. zin. red.

Žurnāls “Information Polity” ir indeksēts Web of Science: Emerging Sources Citation Index (ietekmes factors 2) un Scopus (2022. gadā CiteScore 2,7; Q2 četrās kategorijās) datubāzēs.

Zinātniskais raksts sagatavots ar NordForsk Zinātnes un inovācijas programmas par publiskā sektora digitalizāciju finansiālu atbalstu projektā Nr.100786 Critical Understanding of Predictive Policing”

Rakts pieejams ŠEIT.

Information Polity (IOS Press), 27(2), 2022 atvērtas piekļuves speciālais izdevums pieejams ŠEIT.

 

VPP PROJEKTA DEMIGPRO DALĪBNIEKI AR PRIEKŠLASĪJUMU PIEDALĀS FRANČU-ĢERMĀŅU-EIROPAS VASARAS UNIVERSITĀTĒ TIESĪBU UN POLITIKAS ZINĀTNĒ

Foto: Ilze Auliciema

Parīzes – Nanterres Universitātes, Kotdazūras Universitātes un Kannu pilsētas organizētās vasaras universitāte “Pilsoniskā savienība un tiesiskums, refleksija par Eiropas vērtībām” (Civil society under the rule of law, reflections on European values) norisinājās no 2023.gada 28.jūnija līdz 1.jūlijam Kannās (Francijā).

 

Vasaras universitātē piedalījās dažādu Eiropas augstskolu pārstāvji, tostarp no Francijas, Latvijas, Lietuvas, Portugāles un Vācijas, sniedzot priekšlasījumus angļu vai franču valodā par tēmām, kas saistītas ar pilsonisko sabiedrību vai tiesiskumu. Konferences programma pieejama šeit.

 

Latvijas Universitāti ar priekšlasījumu “Labas likumdošanas nozīme migrācijas procesos” (The importance of good law making in regards to migration processes) pārstāvēja Ilze Auliciema un Baiba Kiršteina. Priekšlasījumu tēmas gada nogalē tiks apkopotas un izdotas rakstu krājumā angļu valodā.

Izstrādāts Valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta “Jauni risinājumi demogrāfijas un migrācijas procesu izpētē latviskas un eiropeiskas zināšanu sabiedrības attīstībai” (DEMOMIGPRO) Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0002 ietvaros.

       

27. aprīlī notiks praktiskās lietotāja rokasgrāmatas prezentācija “Jūras telpiskā plānošana Baltijas jūras reģionā”

27. aprīlī tiešsaistē plkst. 14.00 notiks Juridiskās zinātnes institūta pētnieces Dr.iur. Leilas Neimanes praktiskās lietotāja rokasgrāmatas prezentācija “Jūras telpiskā plānošana Baltijas jūras reģionā”. Laipni aicināti visi interesenti!

 

Rokasgrāmata pieejama ŠEIT

Rokasgrāmata izstrādāta Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta Nr. 1.1.1.2/16/I/001 pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/514 “Efektīvas jūras telpiskās plānošanas regulējuma ietvars un īstenošanas izaicinājumi un paraugprakses piemēri Baltijas jūras kontekstā” ietvaros.

   

JURIDISKĀS ZINĀTNES INSTITŪTA PĒTNIECE DR. LEILA NEIMANE PUBLICĒ RAKSTU PAR BALTIJAS JŪRAS REĢIONĀ TELPISKĀS PLĀNOŠANAS AKTUALITĀTĒM ŽURNĀLĀ “JURISTA VĀRDS”

Žurnāla “Jurista Vārds” 2023. gada 24. janvāra numurā publicēts Juridiskās zinātnes institūta pētnieces Dr.iur. Leilas Neimanes raksts “Jūras telpiskās plānošanas aktualitātes Eiropas Savienības dalībvalstīs Baltijas jūras reģionā”.

 

Rakstā tiek sniegts pārskats par jūras telpiskās plānošanas kontekstu un būtību Eiropas Savienībā, plānošanas dzinējspēkiem un raksturiezīmēm, kā arī analizēti konkrētu valstu jūras telpiskie plānojumi Baltijas jūras reģionā.

 

Raksts izstrādāts Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta Nr. 1.1.1.2/16/I/001 pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/514 “Efektīvas jūras telpiskās plānošanas regulējuma ietvars un īstenošanas izaicinājumi un paraugprakses piemēri Baltijas jūras kontekstā” ietvaros.

Ar rakstu variet iepazīties šeit.

   

ŽURNĀLĀ JIPITEC PUBLICĒTS LU JURIDISKĀS FAKULTĀTES MĀCĪBSPĒKU RAKSTS

Žurnāla “Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law (JIPITEC) 41. izdevumā publicēts raksts “Deviation from Objective Requirements for Conformity With a Contract of Digital Content or Digital Service: The Assessment of Its Use” , kura autori ir LU Juridiskās fakultātes doc. Vadims Mantrovs, prof. Jānis Kārkliņš, lekt., pētniece Irēna Barkāne, dr.iur.cand. Zanda Dāvida, Salvis Kārklis un Kristaps Silionovs.

Raksts elektroniski pieejams šeit.

JIPITEC ir Scopus datubāzē indeksēts žurnāls, kas iepriekšējā gadā bija pirmās kvartiles (Q1) žurnāls šajā datubāzē.

 


Izstrādāts Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta (FLPP) Nr.  lzp-2020/2-0265  “Patērētāju aizsardzības stiprināšana digitālajā un datu laikmetā: jauno patērētāja pirkuma direktīvu ieviešana Latvijas tiesību sistēmā” ietvaros.

 

IZNĀKUSI GRĀMATA "DIGITĀLAIS PIRKUMA OBJEKTS. PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS LIKUMĀ IETVERTAIS REGULĒJUMS SAISTĪBĀ AR 2019. GADA PATĒRĒTĀJA PIRKUMA DIREKTĪVU IEVIEŠANU"

2022. gadā LU Akadēmiskais apgāds klajā laidis monogrāfiju "Digitālais pirkuma objekts. Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertais regulējums saistībā ar 2019. gada patērētāja pirkuma direktīvu ieviešanu". Grāmatas autori ir LU Juridiskās fakultātes prof. Jānis Kārkliņš, doc. Vadims Mantrovs, doc. Arnis Buka, Juridiskās fakultātes Juridiskās zinātnes institūta pētniece, lektore Irēna Barkāne, dr.iur.cand. Zanda Dāvida, Salvis Kārklis un Kristaps Silionovs. Monogrāfija tapusi doc. Vadima Mantrova zinātniskajā redakcijā.  

Elektroniski ikvienam pieejama šeit. 


Izstrādāts Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta (FLPP) Nr.  lzp-2020/2-0265  “Patērētāju aizsardzības stiprināšana digitālajā un datu laikmetā: jauno patērētāja pirkuma direktīvu ieviešana Latvijas tiesību sistēmā” ietvaros.

 

NOSLĒGUSIES LZP FINANSĒTĀ PROJEKTA ĪSTENOŠANA PATĒRĒTĀJA PIRKUMA IZPĒTĒ

Tiesību zinātnieki un studenti doc. Vadima Mantrova vadībā pabeiguši Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā apstiprinātā lietišķā  projekta Patērētāju aizsardzības stiprināšana digitālajā un datu laikmetā: jauno patērētāja pirkuma direktīvu ieviešana Latvijas tiesību sistēmā īstenošanu. Projekta ietvaros ir sniegts nozīmīgs pienesums patērētāja pirkuma izpētei un patērētāju aizsardzības tiesību attīstībai kopumā, sagatavojot rīcībpolitisku ziņojumu par likumprojekta sākotnējo zinātnisko izvērtējumu, mācību monogrāfiju, zinātniskos rakstus u.c. veida publikācijas un uzstājoties ar ziņojumiem zinātniskās konferencēs Latvijā un ārvalstīs.

Projekta ietvaros ir veikts sākotnējais jauno Eiropas Savienības patērētāja pirkuma direktīvu (Direktīvas 2019/770 un Direktīvas 2019/771) ieviešanas likumprojekta zinātnisks izvērtējums (ex ante). Tā rezultātā sagatavots un Latvijas Republikas Saeimai iesniegts likumprojekta pilnveides ziņojums (pieejams šeit).

Sagatavots zinātniski praktiskais komentārs (mācību monogrāfijas formā) par likumprojektā ietverto regulējumu. Šis komentārs būs pieejams tiešsaistē 2022.gadā.

Vienlaikus projekta ietvaros Latvijas Universitātes 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē nolasīti četri referāti par jauno patērētāja pirkuma direktīvu ieviešanu Latvijā (programma pieejama šeit), savukārt Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 8. starptautiskajā zinātniskajā konferencē tika nolasīti divi referāti par jauno patērētāja pirkuma direktīvu ieviešanu Latvijā salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm (programma pieejama šeit). Projekta ietvaros tika arī nolasīts referāts 13. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “New Challenges in Economic and Business Development – 2021: Post-Crisis Economy”, ko organizēja Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (programma pieejama šeit). Tāpat projekta ietvaros notika uzstāšanās ar ziņojumiem II un III starptautiskajā salīdzinošās civilistikas kongresā Maskavā (Krievija), 2020.gada decembrī un 2021.gada decembrī.

Sagatavotas un publicētas 3 zinātniskās publikācijas LU 79.starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā (pieejams šeit), 1 zinātnisks raksts ERIH+ datubāzē indeksētā žurnālā “Juridiskā zinātne” (pieejams šeit) un 1 zinātnisks raksts indeksētā starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā (pieejams šeit) Tāpat publicēšanai iesniegtas vēl 3 zinātniskās publikācijas datubāzēs indeksētos zinātniskos izdevumos. Sagatavoti un publicēti trīs raksti žurnālā “Jurista vārds” (pieejami šeit).

Izstrādāts Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLPP) projekta Nr. lzp-2020/2-0265 Patērētāju aizsardzības stiprināšana digitālajā un datu laikmetā: jauno patērētāja pirkuma direktīvu ieviešana Latvijas tiesību sistēmā ietvaros.

 

A picture containing graphical user interface Description automatically generated

Apstiprināta valsts pētījumu programma demogrāfijas un migrācijas procesu izpētē

Profesores Zaigas Krišjānes vadītais projekts Jauni risinājumi demogrāfijas un migrācijas procesu izpētē latviskas un eiropeiskas zināšanu sabiedrības attīstībai - DemoMigPro ieguva finansējumu valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” ietvaros 2021.gadā izsludinātajā atklātajā konkursā. Tas ir viens no astoņiem šajā valsts pētījumu programmā apstiprinātajiem projektiem.

Profesores Zaigas Krišjānes vadībā projektu turpmākos trīs gadus īstenos Latvijas Universitāte, tostarp Juridiskā fakultāte, sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Latvijas Lauksaimniecības universitāti.

Apstiprinātā projekta ietvaros Juridiskās fakultātes pētnieki projekta ietvaros pētīs demogrāfijas un migrācijas tiesiskos aspektus.

Informācija par projektu pieejama šeit.

   

LZP FINANSĒTĀ PROJEKTĀ PUBLICĒTI TRĪS RAKSTI PAR PATĒRĒTĀJA PIRKUMA DIREKTĪVU IEVIEŠANU LATVIJAS TIESĪBU SISTĒMĀ

Latvijas Zinātnes padomes (LZP) 2020.gada Fundamentālo un lietišķo pētījumu  projektu (FLPP) konkursā apstiprinātā projekta Patērētāju aizsardzības stiprināšana digitālajā un datu laikmetā: jauno patērētāja pirkuma direktīvu ieviešana Latvijas tiesību sistēmā ietvaros publicēti trīs raksti žurnālā “Jurista Vārds” (visi raksti pieejami šeit). Šie raksti ir šādi: Irēnas Ņesterovas un Zandas Dāvidas raksts “Patērētāju personas dati kā pamattiesības, nevis tirgojama prece: ES digitālā satura regulējuma izaicinājumi”; Salvja Kārkļa raksts “Jauns digitālā tirgus regulējums: nākamgad gaidāmās izmaiņas un to piemērošanas problēmas”; un Kristapa Silionova raksts “Autortiesības Direktīvas 770/2019 gaismā”.

 

Izstrādāts Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta (FLPP) Nr. lzp-2020/2-0265 Patērētāju aizsardzības stiprināšana digitālajā un datu laikmetā: jauno patērētāja pirkuma direktīvu ieviešana Latvijas tiesību sistēmā ietvaros.

A picture containing graphical user interface Description automatically generated

LZP FINANSĒTĀ PROJEKTA DALĪBNIEKI PIEDALĀS LATVIJAS UNIVERSITĀTES JURIDISKĀS FAKULTĀTES 8. STARPTAUTISKAJĀ ZINĀTNISKAJĀ KONFERENCĒ AR REFERĀTIEM

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 8. starptautiskajā zinātniskajā konferencē nolasīti divi referāti par jauno patērētāja pirkuma direktīvu ieviešanu Latvijā salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm (konferences programma pieejama šeit). V.Mantrovs uzstājās ar referātu savā un prof. J.Kārkliņa, prof. A.Kelli, prof. I.Kull, prof. R.Birštonas, doc. A.Bukas, pētnieces I.Ņesterovas un doktorantes Z.Dāvidas vārdā par tematu “Implementation of the Consumer Sale Directives 2019 in the Baltic States: A Step Towards Further Harmonisation of Consumer Sale”. Savukārt Z.Dāvida referēja savā un Polijas kolēģa D.Lubasz vārdā ar referātu “Consumer Personal Data as a Payment – Implementation of Digital Content Directive in Poland and Latvia”.

 

Izstrādāts Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLPP) projekta Nr. lzp-2020/2-0265 Patērētāju aizsardzības stiprināšana digitālajā un datu laikmetā: jauno patērētāja pirkuma direktīvu ieviešana Latvijas tiesību sistēmā ietvaros.

A picture containing graphical user interface Description automatically generated

LZP FINANSĒTĀ PROJEKTA IETVAROS SAGATAVOTS SĀKOTNĒJAIS ZINĀTNISKAIS LIKUMPROJEKTA IZVĒRTĒJUMS SAISTĪBĀ AR PATĒRĒTĀJA PIRKUMA DIREKTĪVU IEVIEŠANU LATVIJ

2020. gada 1. decembrī Juridiskās fakultātes institūta tiesībzinātnieki un studenti doc. Vadima Mantrova vadībā uzsāka Latvijas Zinātnes padomes (LZP) 2020.gada Fundamentālo un lietišķo pētījumu  projektu (FLPP) konkursā apstiprināto projektu Patērētāju aizsardzības stiprināšana digitālajā un datu laikmetā: jauno patērētāja pirkuma direktīvu ieviešana Latvijas tiesību sistēmā. Projekta ietvaros ir veikts sākotnējais jauno Eiropas Savienības patērētāja pirkuma direktīvu (Direktīvas 2019/770 un Direktīvas 2019/771) ieviešanas likumprojekta izvērtējums (ex ante), sagatavojot likumprojekta pilnveides ziņojumu. Ziņojums ir iesniegts Latvijas Republikas Saeimai un pieejams tās tīmekļvietnē šeit.

 

Izstrādāts Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLPP) projekta Nr. lzp-2020/2-0265 Patērētāju aizsardzības stiprināšana digitālajā un datu laikmetā: jauno patērētāja pirkuma direktīvu ieviešana Latvijas tiesību sistēmā ietvaros.

A picture containing graphical user interface Description automatically generated

LZP FINANSĒTĀ PROJEKTĀ SAGATAVOTAS UN PUBLICĒTAS TRĪS ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS PAR PATĒRĒTĀJA PIRKUMA DIREKTĪVU IEVIEŠANU LATVIJAS TIESĪBU SISTĒMĀ

Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā ir publicēts prof. Jāņa Kārkliņa zinātniskais raksts “Pirkuma līguma objekta izpratne jauno patērētāju pirkuma direktīvu gaismā”, doc. Vadima Mantrova zinātniskais raksts “Digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstības līgumam izpratne patērētāja digitālā pirkuma direktīvā (Direktīvā 2019/770)” un LU doktorantes Zandas Dāvidas zinātniskais raksts “Digitālā satura nodošana apmaiņā pret patērētāja piekrišanu personas datu apstrādei” (visas šīs publikācijas pieejamas šeit).

 

Izstrādāts Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLPP) projekta Nr. lzp-2020/2-0265 Patērētāju aizsardzības stiprināšana digitālajā un datu laikmetā: jauno patērētāja pirkuma direktīvu ieviešana Latvijas tiesību sistēmā ietvaros.

A picture containing graphical user interface Description automatically generated

LZP FINANSĒTĀ PROJEKTA IETVAROS PUBLICĒTA ZANDAS DĀVIDAS ZINĀTNISKĀ PUBLIKĀCIJA

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes starptautiski zinātniskās konferences rakstu krājumā “New Challenges in Economic and Business Development – 2021: Post-Crisis Economy” ir publicēts LU doktorantes Zandas Dāvidas zinātniskais raksts “Consumer Personal Data Driven Digital Marketing” (pieejams šeit). Raksts tapis 2020. gada 1. decembrī Juridiskās fakultātes institūta uzsāktā Latvijas Zinātnes padomes (LZP) 2020.gada Fundamentālo un lietišķo pētījumu  projektu (FLPP) konkursā apstiprinātā projekta Nr. lzp-2020/2-0265 Patērētāju aizsardzības stiprināšana digitālajā un datu laikmetā: jauno patērētāja pirkuma direktīvu ieviešana Latvijas tiesību sistēmā ietvaros.

 

Izstrādāts Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLPP) projekta Nr. lzp-2020/2-0265 Patērētāju aizsardzības stiprināšana digitālajā un datu laikmetā: jauno patērētāja pirkuma direktīvu ieviešana Latvijas tiesību sistēmā ietvaros.

A picture containing graphical user interface Description automatically generated

LZP FINANSĒTĀ PROJEKTA IETVAROS ZANDA DĀVIDA UZSTĀJAS AR REFERĀTU 13. STARPTAUTISKAJĀ ZINĀTNISKAJĀ KONFERENCĒ “NEW CHALLENGES IN ECONOMIC AND BUSINESS DEVELOPMENT – 2021: POST-CRISIS ECONOMY”

2021. gada 14. maijā norisinājās Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes organizētā 13. starptautiskajā zinātniskā konference “New Challenges in Economic and Business Development – 2021: Post-Crisis Economy”. Latvijas zinātnes padomes finansētā projekta par patērētāja pirkuma izpēti īstenošanas ietvaros Zanda Dāvida uzstājās ar referātu “Consumer Personal Data Driven Digital Marketing” (konferences programma pieejama šeit).

 

Izstrādāts Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLPP) projekta Nr. lzp-2020/2-0265 Patērētāju aizsardzības stiprināšana digitālajā un datu laikmetā: jauno patērētāja pirkuma direktīvu ieviešana Latvijas tiesību sistēmā ietvaros.

A picture containing graphical user interface Description automatically generated

LZP FINANSĒTĀ PROJEKTA DALĪBNIEKI PIEDALĀS LATVIJAS UNIVERSITĀTES 79. STARPTAUTISKAJĀ ZINĀTNISKAJĀ KONFERENCĒ

Latvijas Universitātes 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē tika nolasīti četri referāti par jauno patērētāja pirkuma direktīvu ieviešanu Latvijā (konferences programma pieejama šeit). Konferences plenārsēdē prof. Jānis Kārkliņš uzstājās ar atklāšanas runu un referātu “Pirkuma līguma objekta izpratne jauno patērētāju pirkuma direktīvu gaismā”, doc. Vadims Mantrovs – referātu “Digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstības izpratne jaunajās patērētāja pirkuma direktīvās”, savukārt doc. Arnis Buka – referātu “Dalībvalstu rīcības brīvība attiecībā uz ES regulām un direktīvām: jauno patērētāju pirkuma direktīvu piemērs”.

Latvijas Universitātes doktorante Zanda Dāvida konferences sekcijā “Civiltiesības mainīgu apstākļu laikā” referēja par tēmu “Patērētāja dati kā maksāšanas līdzeklis: pārņemot jauno patērētāju pirkuma direktīvu prasības Latvijas tiesību aktos”.

Izstrādāts Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLPP) projekta Nr. lzp-2020/2-0265 Patērētāju aizsardzības stiprināšana digitālajā un datu laikmetā: jauno patērētāja pirkuma direktīvu ieviešana Latvijas tiesību sistēmā ietvaros.

A picture containing graphical user interface Description automatically generated

WOLTERS KLUWER IZDOTĀ MONOGRĀFIJA PAR LĪGUMTIESĪBĀM LATVIJĀ

Starptautiski atzītais akadēmiskais izdevējs Wolters Kluwer nesen izdeva monogrāfiju par līguma tiesībām Latvijā. Tā ir pirmā monogrāfija angļu valodā, kurā pilnvērtīgi aplūkots Latvijas līgumtiesību regulējums. Monogrāfiju sagatavoja 4 tiesībzinātnieki: prof. Kalvis Torgāns, prof. Jānis Kārkliņš, doc. Vadims Mantrovs un lekt. Lauris Rasnačs. Monogrāfijas līdzautori vēlētos cerēt, ka monogrāfija kalpos par vērtīgu un praktisku materiālu jebkuram interesantam, it sevišķi ārvalstu, kurš vai kura vēlas izprast Latvijas līgumtiesību jēdzienus, institūtus, saturu un īpatnības.

Šī ir jau trešā monogrāfija, kura sagatavota Juridiskās fakultātes Juridiskās zinātnes institūta iniciatīvas rezultātā veicināt nacionālo monogrāfiju sagatavošanu Lēvenes universitātes (Beļģija) vadītajā projektā Starptautiskā Tiesību Enciklopēdija (International Law Encyclopaedia – angļu val.).

Plašāka informācija par monogrāfiju atrodama šeit.

   

Juridiskā fakultāte uzsāk Latvijas Zinātnes padomes finansēta projekta īstenošanu patērētāja pirkuma izpētē

Latvijas Zinātnes padome (LZP 2020.gada Fundamentālo un lietišķo pētījumu  projektu (FLPP) konkursā apstiprināja Juridiskās fakultātes institūtā īstenojamo projektu Patērētāju aizsardzības stiprināšana digitālajā un datu laikmetā: jauno patērētāja pirkuma direktīvu ieviešana Latvijas tiesību sistēmā. Šī projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu jauno Eiropas Savienības patērētāja pirkuma direktīvu (Direktīvas 2019/770 un Direktīvas 2019/771) ieviešanā Latvijas tiesību sistēmā. Projekta aktualitāte saistīta ar to, ka patērētāji ikdienā iegādājas (pērk) dažādas preces (lietas), tāpēc nepieciešams nodrošināt patērētāja ilgtspējīgu un efektīvu aizsardzību pirkuma līguma noslēgšanā, izpildē un pārtraukšanā. Projekta ietvaros tiks veikts sākotnējais direktīvu ieviešanas likumprojekta izvērtējums (ex ante), sagatavojot likumprojekta pilnveides ziņojumu, un izstrādāts zinātniski praktisks komentārs par likumprojektā ietverto regulējumu.

Projekta ietvaros paredzēts arī sagatavot 1 indeksētu publikāciju, 6 konferenču ziņojumus, 3 konferenču rakstus un 3 populārzinātniskos rakstus.

Projekta īstenošanas termiņš: 01.12.2020.-31.12.2021.

Projekta vad.: doc. V.Mantrovs. Projekta īstenošanā iesaistīti fakultātes tiesībzinātnieki un studenti.

   

JURIDISKĀS ZINĀTNES INSTITŪTA PĒTNIECE LEILA NEIMANE PIEDALĪJĀS 7. STARPTAUTISKAJĀ ZINĀTNISKAJĀ KONFERENCĒ “IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SABIEDRĪBA”

Juridiskās zinātnes institūta pētniece  Dr.iur. Leila Neimane 2020. gada 11. – 12. septembrī piedalījās 7. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Izglītība, kultūra, sabiedrība” (“Education, Culture, Society”), ko tiešsaistē organizēja Vroclavas Universitāte, biedrība “Pro Scientia Publica” un starpdisciplinārās zinātnes klubs “Variograf”. Viņa uzstājās ar zinātnisko referātu “Methods and Tools for Democratising Decision Making in the Realm of Maritime Spatial Planning in the Baltic Sea” (latv. val. – “Metodes un instrumenti lēmumu pieņemšanas demokratizēšanai Baltijas jūras telpiskās plānošanas jomā”).

   

JURIDISKĀS ZINĀTNES INSTITŪTA PĒTNIECE DR. LEILA NEIMANE PREZENTĒ PROJEKTU LATVIJAS UNIVERSITĀTES ORGANIZĒTAJĀ “ZINĀŠANU AGORĀ”

Juridiskās zinātnes institūta pētniece Dr.iur. Leila Neimane 2020. gada 25. septembrī uzstājās Latvijas Universitātes atklājumu un inovāciju pasākumā “LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena” – “Zināšanu agorā”. Šī pasākuma ietvaros viņa uzstājās ar ziņojumu par savu projektu Efektīvas jūras telpiskās plānošanas regulējuma ietvars un īstenošanas izaicinājumi un paraugprakses piemēri Baltijas jūras kontekstā (1.1.1.2/VIAA/3/19/514).

 

Video ar uzstāšanos ir pieejams šeit. Plašāka informācija ir pieejama šeit.

     

JURIDISKĀS ZINĀTNES INSTITŪTA PĒTNIECE LEILA NEIMANE PIEDALĪJĀS KAUŅAS TEHNOLOĢIJU UNIVERSITĀTES PAŅEVEŽAS TEHNOLOĢIJU UN BIZNESA FAKULTĀTES ORGANIZĒTAJĀ STARPTAUTISKAJĀ FORUMĀ

Juridiskās zinātnes institūta pētniece  Dr.iur. Leila Neimane piedalījās Kauņas Tehnoloģiju Universitātes Paņevežas Tehnoloģiju un biznesa fakultātes organizētā starptautiskā foruma “Inovatīvas tehnoloģijas un vadība ilgtspējai – 2020” (International Forum on Innovative Technologies and Management for Sustainability – ITMS’20) 8. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Izmaiņas sociālajā un uzņēmējdarbības vidē” (the 8th International Conference Changes in Social and Business Environment – CISABE’2020), kas norisinājās 2020. gada 1. oktobrī tiešsaistē. Šajā forumā viņa uzstājās ar zinātnisko referātu “Maritime Spatial Planning as ‘Key Enabler’ of Blue Growth through ‘Just Transformations’ in the European Union” (latv. val. – “Jūras telpiskā plānošana kā zilās izaugsmes “galvenais iespējotājs”, izmantojot “taisnīgas transformācijas” Eiropas Savienībā”). Zinātniskajā referātā atspoguļotās tēzes tiks ietvertas zinātniskajā rakstā, kas ir iesniegts publicēšanai konferences rakstu krājumā.

 

Zinātniskā referāta ieraksts ir pieejams šeit.

     

Dr. iur. Leila Neimane ir ievēlēta pētnieces amatā

Ar 2020. gada 13. maija Juridiskās fakultātes Domes sēdes lēmumu Dr. iur. Leila Neimane ir vienbalsīgi ievēlēta pētnieces amatā, lai īstenotu pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projektu Efektīvas jūras telpiskās plānošanas regulējuma ietvars un īstenošanas izaicinājumi un paraugprakses piemēri Baltijas jūras kontekstā (1.1.1.2/VIAA/3/19/514) Juridiskās zinātnes institūtā.

Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros. Projekta pieteikums tika apstiprināts Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) 2019. gadā organizētajā pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 3. kārtā (informācija par pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu pieejama šeit).

   

JURIDISKĀ FAKULTĀTE PIEDALĪSIES STARPTAUTISKA PROJEKTA ĪSTENOŠANĀ PAR DIGITĀLAJIEM RISINĀJUMIEM PUBLISKAJĀ SEKTORĀ

Ziemeļvalstu Ministru padomes organizācija Nordforsk Zinātnes un inovācijas programmas par publiskā sektora digitalizāciju ietvaros ir apstiprinājusi finansējuma piešķiršanu pētniecības projektam (Critical Understanding of Predictive Policing). Projekta mērķis ir izpētīt, kā institucionālās un sociālās vērtības, digitālās pieejamības un organizācijas politika tiek plānota un ieviesta uz datiem balstītos sabiedriskās drošības uzturēšanas inovatīvajos risinājumos, kā arī kā tos uztver un lieto iedzīvotāji, policisti un digitālās sabiedriskās drošības infrastruktūras izstrādātāji Dānijā, Norvēģijā, Latvijā, Igaunijā un Apvienotā Karalistē. 

 

Projektu īstenos starptautiska zinātniskā grupa, sadarbojoties vairāku valstu pētniekiem. Projekta partneri ir IT Kopenhāgenas Universitāte (IT University of Copenhagen (ITU)), Dānijas IT profesionāļu asociācija Prosa, Tallinas Tehnikā Universitāte (Tallinn University of Technology), Oslo Universitāte (University of Oslo ), SentendrūsasUniversitāte (University of St Andrews), Baltijas studiju centrs un Latvijas Universitāte.  

 

Projekta īstenošana Juridiskajā fakultātē notiks Juridiskās zinātnes institūta ietvaros.

 

Vairāk informācijas par apstiprināto projektu ir pieejama šeit: https://www.nordforsk.org/projects/critical-understanding-predictive-policing

     

JURIDISKĀS ZINĀTNES INSTITŪTĀ UZSĀKTA PĒTNIECĪBAS PROJEKTA ĪSTENOŠANA VIDES TIESĪBĀS

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2019.gadā organizēja pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 3.kārtu (informācija pieejama šeit). Tās ietvaros tika apstiprināts Dr. iur. Leilas Neimanes iesniegtais pētniecības pieteikums “Efektīvas jūras telpiskās plānošanas regulējuma ietvars un īstenošanas izaicinājumi un paraugprakses piemēri Baltijas jūras kontekstā” (1.1.1.2/VIAA/3/19/514). Dr. iur. Leila Neimane ir uzsākusi šī pētniecības projekta īstenošanu Juridiskās zinātnes institūtā ar 2020. gada 1. maiju.

 

Pētījuma zinātniskais mērķis ir nodrošināt tiesiskās vides caurskatāmību, atvieglojot efektīvas Baltijas jūras teritorijas plānošanas ieviešanu saskaņā ar tās tiesisko regulējumu tiesību normu piemērotājiem, nozares pārstāvjiem un teritorijas plānošanas speciālistiem ikdienas praksē.

 

Pētījums būs praktiska rakstura moderns pētījums, kas aplūko jūras teritorijas plānošanas ieviešanas jautājumus un nodrošinās jūras teritorijas plānojuma ilgtspējas, efektivitātes un labas pārvaldības principu ievērošanu. Šāda veida veida jomas pētījumam ir būtiska nacionālā nozīme, lai izveidotu pamatu praktiskai jūras teritorijas plānošanas un tās tiesiskā ietvara ieviešanai, līdzsvarojot ekonomisko attīstību ar vides aizsardzības prasībām un veicinot ilgtspējas mērķu sasniegšanu jūras vidē.

Pētījuma ietvaros tiks attīstīta arī reģionālā sadarbība ar 3 partneriem: Tartu universitāti (Igaunija), Viļņas universitāti (Lietuva), Klaipēdas universitāti (Lietuva), kā arī 2 komersantiem – SIA “Grupa93” (Latvija) un OÜ “Hendrikson & Ko” (Igaunija).

Vairāk informācijas ir pieejama šeit.

     

Juridiskās zinātnes institūta pētniece Irēna Ņesterova piedalās UNESCO starptautiskajā darba grupā Ieteikuma par mākslīgā intelekta ētiku izstrādei

UNESCO izveidotajā starptautiskajā darba grupā, kas izstrādās Ieteikumu par mākslīgā intelekta ētiku, ir uzaicināta piedalīties Juridiskās zinātnes institūta pētniece Dr.iur. Irēna Ņesterova. Starptautiskajā darba grupā darbojas 24 eksperti no visiem pasaules reģioniem, kas strādā ar mākslīgā intelekta ētiskajiem, tiesiskajiem un tehnoloģiskajiem aspektiem. Dokuments iecerēts kā pirmais šāda veida globāls instruments mākslīgā intelekta ētikas jomā.

 

Lai sagatavotu pirmo dokumenta projektu, no 20. līdz 24. aprīlim eksperti piedalījās tiešsaistes diskusijās. To laikā tika diskutēts par vērtībām, principiem un politikas ieteikumiem attiecībā uz mākslīgā intelekta ētiku. Diskusijās novērotāja statusā piedalījās pārstāvji no dalībvalstu UNESCO pastāvīgajām pārstāvniecībām, starptautiskām globālām un reģionālām organizācijām un citiem UNESCO partneriem, kas sniedza rakstiskus komentārus. Pirmais Ieteikuma par mākslīgā intelekta ētiku projekts tiks nodots plašām tiešsaistes konsultācijām, kurās piedalīsies daudzas ieinteresētās puses un kas notiks no 2020. gada maija līdz jūlijam. Darbs pie šī starptautiskus standartus noteicošā instrumenta turpināsies līdz 2021. gadam.

 

Vairāk informācijas ir pieejama šeit 

   

Pētnieces amata kandidātes Leilas Neimanes atklātais seminārs 22. aprīlī

22. aprīlī plkst. 10.00 notiks pētnieces amata kandidātes Dr. iur. Leilas Neimanes atklātais seminārs par tēmu “Efektīvas jūras telpiskās plānošanas regulējuma ietvars un īstenošanas izaicinājumi un paraugprakses piemēri Baltijas jūras kontekstā".

Semināra tiešraide šeit

 

Juridiskā fakultāte uzsāk nozīmīga Eiropas projekta īstenošanu juridisko profesiju pārstāvju apmācībā

2020. gada februārī Eiropas zinātnisko institūciju konsorcijs parakstīja līgumu ar Eiropas Komisiju par projekta Mācies savā valodā: daudzvalodu starpvalstu apmācība ES civiltiesībās un komerctiesībās (Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law - TraiL) īstenošanu.

TraiL projekts aptver 5 Eiropas Savienības dalībvalstis (Latvija, Igaunija, Polija, Kipra un Grieķija) un attiecas uz juridisko profesiju pārstāvju apmācību Eiropas Savienības civiltiesībās un komerctiesībās. Šajā projektā Latviju pārstāv Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte ar tās pieredzējušo akadēmisko un administratīvo personālu.

Projekta īstenošana uzsākta ar šī gada 1. martu. Projekta īstenošanas termiņš – 24 mēneši.

 

 

Institūta pētniece Irēna Ņesterova uzstājas ar vieslekciju Tartu Universitātē

 

Juridiskās zinātnes institūta pētniece Irēna Ņesterova uzstājās ar vieslekciju “Šķērsojot tiltu starp drošību un datu aizsardzību: pirmās Vispārīgās datu aizsardzības regulas uzraudzības lietas ES” (“Crossing the bridge between security and data protection: the first GDPR enforcement actions across the EU”) Tartu Universitātē, Tallinā, 2019. gada 4. decembrī.

   

Pētnieces Dr. Irēnas Ņesterovas raksts publicēts grāmatā “How International Law Works in Times of Crisis”, kas izdota Oxford University Press

Tuvojoties gada nogalei, ir sagaidīta jaunas grāmatas “How International Law Works in Times of Crisis” iznākšana, kuras zinātniskie redaktori ir Prof. Ineta Ziemele un Prof. George Ulrich. Grāmatā ir publicēti raksti, kas tika prezentēti Eiropas Starptautisko tiesību biedrības (European Society of International Law – ESIL) ikgadējā konfernecē, kas notika 2016. gadā Rīgā. Starp grāmatas autoriem ir arī Juridiskās zinātnes institūta pētnieces Dr. Irēnas Ņesterovas raksts “The Crisis of Privacy and Sacrifice of Personal Data in the Name of National Security: CJEU Rulings Strengthening EU Data Protection Standards”. Grāmata ir izdota Oxford University Press, kas ir lielākais un prestižākais akadēmiskais izdevējs pasaulē.

     

Institūta direktors V.Mantrovs ievēlēts Latvijas Zinātnes padomes sociālo zinātņu ekspertu komisijā

Ar Latvijas Zinātnes padomes 2019.gada 17.oktobra lēmumu Nr. 59-1-1 institūta direktors V.Mantrovs ievēlēts par Latvijas Zinātnes padomes sociālo zinātņu ekspertu komisijas locekli. Kā uzsver V.Mantrovs, ievēlēšana nebūtu iespējama bez kolēģu izrādītās uzticības balsojumā par sociālo zinātņu ekspertu komisijas locekļu kandidātiem.

Zinātniskās darbības likuma 18.pants regulē ekspertu komisiju izveidošanu un pienākumus.

Ar ekspertu komisiju vēlēšanu dokumentiem un rezultātiem variet iepazīties šeit.

   

Juridiskās zinātnes institūta pētniece Dr. Irēna Ņesterova uzstājas konferencē Ņujorkā

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Juridiskās zinātnes institūta pētniece Dr.iur. Irēna Ņesterova 21. oktobrī uzstājās starptautiskajā zinātniskajā konferencē Transatlantiskais Dialogs 2019 (2019 Transatlantic Dialogue (TAD 15)) “Administratīvās valsts atjaunošana: uzticēšanās, iesaiste, drošība un identitāte” (“Restoring the Administrative State: Trust, Engagement, Security, and Identity”). Irēna prezentēja ziņojumu “Tālāk par drošību: Sejas atpazīšanu tehnoloģiju izmantošanas regulējums Eiropā” (“Beyond Security: Regulating the Use of Facial Recognition Technology in Europe”) darbnīcā “Digitālā un fiziskā drošība”, kuru vadīja Ņujorkas Pilsētas Universitātes Džona Džeja Krimināltiesību koledžas Prof. Adams Vands (Adam Wandt) un Vācijas Policijas universitātes Prof. Ekharts Šroters (Eckhard Schroeter). 

 

Konferenci organizēja Rutgers Universitātes - Nevarkas Valsts pārvaldes un administrācijas augstskola (School of Public Affairs and Administration, Rutgers University–Newark) un Ņujorkas Pilsētas Universitātes Baruka Koledžas Marxe valsts un starptautisko lietu augstskola (Marxe School of Public and International Affairs, Baruch College, City University of New York).  Konference ir viena no nozīmīgākajām ikgadējām starptautiskajām konferencēm valsts pārvaldes jomā, kuru rīko Starptautiskā Administratīvo zinātņu institūta Eiropas Valsts pārvaldes grupa (European Group of Public Administration of the International Institute of Administrative Sciences (IIAS)).

       

Juridiskās zinātnes institūta pētniece Dr. Irēna Ņesterova uzstājas konferencē Slovākijā

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Juridiskās zinātnes institūta pētniece Dr.iur. Irēna Ņesterova 9. oktobrī uzstājās ar referātu “Masveida datu vākšana un uzraudzība: cīņa pret sejas atpazīšanas tehnoloģijām globalizētajā pasaulē” (“Mass data gathering and surveillance: the fight against facial recognition technology in the globalized world”) Žilinas Universitātes rīkotajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Globalizācija un tās sociālekonomiskās sekas 2019" (Globalization and its socio-economic consequences 2019).

     

“Jurista Vārds” mākslīgajam intelektam veltītajā tematiskajā numurā arī Juridiskās zinātnes institūta devums

Žurnāla "Jurista Vārds"  24. septembra numurs bija veltīts mākslīgajam intelektam un tā radītajiem juridiskajiem izaicinājumiem.

 

Starp šī tematiskā numura autoriem ir arī Juridiskās fakultātes Juridiskās zinātnes institūta pētniece Dr.iur. Irēna Ņesterova. Savā rakstā “Sejas atpazīšanas tehnoloģijas un Vispārīgā datu aizsardzības regula” viņa aplūko sejas atpazīšanas kā mākslīgā intelekta tehnoloģiju radīto apdraudējumu, analizē tiesību normas, kas jau šobrīd regulē sejas atpazīšanas tehnoloģijas, un vērš uzmanību uz nepieciešamību izstrādāt skaidru tiesisko regulējumu.

 

Ar rakstu variet iepazīties šeit.

     

Juridiskās zinātnes institūta pētniece Irēna Ņesterova piedalās paneļdiskusijā par tehnologiju sarkanajām līnijām festivālā Inovuss

Pēdējās vasaras dienās parasti klusā Lucavsala bija neierasti dzīvīga. Tur notika iNOVUSS (www.inovuss.lv/lv/), iedvesmojošais un grandiozais jaunrades un tehnoloģiju festivāls, kuru rīkoja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Pasākums pulcēja lielu skaitu uzņēmēju, tehnoloģiju ekspertu un viedokļu līderu, lai diskutētu par tehnoloģijās balstītās ekonomikas aktuālajiem jautājumiem.

Pasākuma diskusijās tika pārstāvēta arī Latvijas Universitāte. Juridiskās fakultātes Juridiskās zinātnes institūta pētniece Irēna Ņesterova un Datorikas fakultātes profesors Leo Seļāvo, kopā ar NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu piedalījās diskusijā “Kad tehnoloģijas pārkāpj sarkano robežu”, kuru vadīja Ernests Štāls, TechChill konferences līdzdibinātājs un valdes priekšsēdētājs. Viņi apmainījās ar viedokļiem par mākslīgā intelekta un citu jauno tehnoloģiju radītajiem izaicinājumiem un riskiem un diskutēja, kādā veidā tos novērst un kā nodrošināt ētisko normu ievērošanu, lai tehnoloģijas kalpotu cilvēkiem un sabiedrībai.