Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūtu studiju rezultātu atzīšana

Atbilstoši ārējiem normatīviem aktiem, katram studentam ir iespēja lūgt novērtēt un atzīt iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtus rezultātus.

Juridiskajā fakultātē ir izveidota īpaša - Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanas un atzīšanas - komisija, kurai students var iesniegt iesniegumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūtu studiju rezultātu novērtēšanu un atzīšanu, uzrādot dokumentus, kas satur skaidru, nepārprotamu un pilnīgu informāciju par sasniegtajiem studiju rezultātiem.

Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanu un atzīšanu Latvijas Universitātē

Iesnieguma veidlapa

 
  • Iesniegumam pievieno dokumentu kopijas, kas apliecina sasniegtos studiju rezultātus, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus.
  • Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta formātā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
  • Dokumentus pieņem no katra gada 1. septembra līdz nākamā gada 31. maijam.
  • LU studējošie aizpildītu iesnieguma veidlapu iesniedz savas studiju programmas metodiķei.