Juridiskā fakultāte Latvijas Universitāti pārstāv šādās starptautiskās organizācijās:
Pēc Latvijas Universitātes rektora, profesora Mārča Auziņa lūguma, LU uzņemta Eiropas publisko tiesību organizācijas direktoru padomē uzņemta 2012. gadā. Universitātes pārstāve organizācijā un tās direktoru padomes locekle ir Jurdiskās fakultātes dekāne, asociētā profesore Anita Rodiņa.  Eiropas publisko tiesību organizācijas galvenā mītne atrodas Grieķijā, Atēnās. Organizācijas izveides un pastāvēšanas mērķis ir pētniecības darbs un informācijas izplatīšana publiskajās tiesībās to visplašākajā nozīmē. Savu mērķu sasniegšanai organizācija rīko un atbalsta dažādas aktivitātes izglītības un pētniecības jomā, kā arī sniedz atbalstu citām demokrātiskām iestādēm un organizācijām Eiropā un pasaulē. Organizācija, kuras aizsākumi meklējami 1995. gadā, šobrīd izveidojusi plašu sadarbības partneru loku, īpaši – Apvienoto Nāciju Organizācijas ietvarā. LU ir vienīgā Latvijas pārstāve organizācijā.
LU Juridiskā fakultāte 2016. gadā uzņemta Eiropas Juridisko fakultāšu asociācijas (European Law Faculties Association) biedru vidū. Asociācija dibināta 1995.gadā, lai apvienotu spēkus, kompetences un pieredzi Boloņas reformas sekmīgai ieviešanai Eiropas izglītības telpā.  LU JF kopš 2003. gada sekmīgi ieviesusi uz Boloņas principiem balstītu augstākās juridiskās izglītības apguves sistēmu un dalība šajā organizācijā ir uzskatāma par organisku un pašsaprotamu soli turpmākajā tiesību zinātnes apguves kvalitātes līmeņa celšanā. Tā kā asociācija apvieno vairāk kā 200 Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu augstākās izglītības iestāžu juridiskās fakultātes, tad darbs šajā organizācijā būs unikāla iespēja dalīties ar labās prakses piemēriem, kompetencēm, prasmēm un problēmaspektiem Boloņas principu praktiskajā iedzīvināšanā un jurisprudences apguves ilgtspējīgā attīstībā.  
2018. gada novembrī LU Juridiskā fakultāte pievienojās Eiropas Tiesību institūta biedru pulkam un  kļuva par organizācijas institucionālo novērotāju. Eiropas Tiesību institūts ir neatkarīga institūcija, kurā apvienojušies vairāk nekā 1300 biedru, tostarp fiziskas personas, iestādes, tiesas, advokātu biroji, universitātes un citas organizācijas. Institūta darbības principi balstīti pētniecības darbā un praktisku rekomendāciju izstrādē Eiropas tiesību attīstības un integrācijas kontekstā. Gadu gaitā organizācija kļuvusi par nozīmīgu forumu kā juridiskās domas attīstībai, tā arī starptautisku kontaktu dibināšanai.  Novērotājiem organizācijas darbā ir būtiska loma. Šie organizācijas biedri regulāri sniedz viedokļus un ierosinājumus jaunu projektu izstrādē, kā arī izvirza un nominē pārstāvjus institūta lēmējinstitūcijās un darba grupās.