Erasmus+ mobilitāte praksei dod iespēju studējošajiem veikt praksi ārvalstu organizācijās jebkurā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm un saņemt stipendiju. Prakses mērķis ir palīdzēt studējošajiem piemēroties ES darba tirgus prasībām; sniegt iespēju attīstīt studējošo īpašas prasmes, ieskaitot valodas prasmes, un uzlabot sapratni par ekonomisko un sociālo kultūru attiecīgajā valstī kontekstā ar darba pieredzes iegūšanu; veicināt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu topošo profesionāļu attīstību. Erasmus+ mobilitātē praksei var piedalīties studenti, kuri ir reģistrēti studijām LU, nav studiju pārtraukumā un kam nav ne akadēmisku, ne arī studiju maksas parādu. Prakses rezultātiem jābūt pilnībā atzītiem LU un par prakses periodu studējošajam obligāti jāsaņem LU kredītpunkti, tādēļ Erasmus+ praksē var piedalīties profesionālā maģistra studenti studiju programmā paredzēto prakšu apgūšanai. Doktoranti var piedalīties mobilitātē praksei, ja tās mērķis ir promocijas darba izstrāde un ar to saistītie pētījumi. Prakses mobilitātes minimālais periods ir 2 mēneši un maksimālais periods – 4 mēneši. Profesionālā maģistra studentiem Erasmus+ prakses periods jāpielāgo LU prakses noteiktajiem termiņiem, lai ārvalstu prakse nekavētu veiksmīgu studiju noslēgšanu LU tam paredzētajā laikā. Ar iepriekšēju saskaņojumu maģistrantūras prakse ārvalstīs var ilgt arī vairāk par 2 mēnešiem un to var uzsākt pirms kārtējā semestra (piemēram, vasarā).

Pieteikšanās ERASMUS+ praksei iespējama visa studiju gada laikā. Vismaz 2 mēnešus pirms iecerētā prakses uzsākšanas datuma studentam jāuzsāk saziņa ar Juridiskās fakultātes starptautiskās sadarbības koordinatoru.  

Lai pieteiktos dalībai ERASMUS+ prakses apmaiņas programmā:

  1. Jāsameklē organizācija ārvalstīs un jāsaņem apstiprinājuma vēstule angļu valodā, uz organizācijas veidlapas par gatavību studentu uzņemt kā praktikantu. Ielūgumā jānorāda studenta vārds un uzvārds, persona, kas uzņemsies prakses vadītāja pienākumus ārvalstu organizācijā un konkrēts datums prakses uzsākšanai/noslēgšanai.
  2. Par pieteikšanos Erasmus+ prakses programmā jāinformē savu prakses vadītāju LU un jālūdz viņa saskaņojums uz apstiprinājuma vēstules.
  3. Apstiprinājuma vēstule jānogādā JF starptautiskās sadarbības koordinatoram.
Erasmus+ praksi var veikt ārvalstu uzņēmumos vai valsts iestādēs, universitātēs un zinātniskajos institūtos, kā arī citās organizācijās (tiesās, advokātu birojos un citur), izņemot Eiropas Savienības institūcijās, kā arī organizācijās, kas administrē ES programmas vai ir studējošā izcelsmes valsts diplomātiskā iestāde (vēstniecība, konsulāts). Programmas noteikumi neliedz studentam saņemt papildu atlīdzību no prakses vietas, ja tā to piedāvā. Prakses vietu students var:
  1. meklēt pats, individuāli sazinoties ar organizācijām/iestādēm;
  2. meklēt Erasmus studentu tīkla (ESN) platformā prakses vietām;
  3. meklēt VIAA tīmekļvietnē.