Juridiskās zinātnes institūts ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes akadēmiska struktūrvienība zinātniskās pētniecības un ar to saistīto pasākumu īstenošanai. Tas īsteno fundamentālus un praktiski pielietojamus zinātniskos pētījumus, organizē un līdzdarbojas zinātniskās aktivitātēs, atbalsta zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un pilnveidošanu, kā arī sekmē jauno zinātnieku sagatavošanu, iesaistot pētniecības darbā studējošos.

Izvirzīto mērķu sasniegšanai institūtā iesaistītais personāls pētniecības darbu veic ne vien juridiskajā zinātnē, bet arī starpdisciplināros jautājumos, tādejādi risinot tautsaimniecībai un sabiedrībai aktuālas problēmas un piedāvājot to risinājumus.

Institūts savu darbību uzsāka ar 2017.gada 1.decembri saskaņā ar rektora rīkojumu.

Institūtu nodibinot, 2017. gada 22. novembrī Juridiskās fakultātes Dome uz pieciem gadiem institūta direktora amatā apstiprināja docentu (pašlaik asociēto profesoru) Dr. iur. Vadimu Mantrovu. Uz piecu gadu termiņu ievēlēti arī struktūrvienības zinātniskās padomes locekļi: profesors Dr. iur. Jānis Lazdiņš, profesors Dr. iur. Kalvis Torgāns, kuru pēc viņa došanās mūžībā aizstāja profesors Dr. iur. Jānis Kārkliņš, asociētā profesore (pašlaik profesore) Dr. iur. Annija Kārkliņa, docents Dr. iur. Arnis Buka un padomes priekšsēdētāja, profesore Dr. iur. Kristīne Strada-Rozenberga.

Asociētais profesors Dr. iur. Vadims Mantrovs atkārtoti iecelts par institūta direktoru ar Juridiskās fakultātes dekānes norādījumu, bet institūta zinātniskā padome pilnā sastāvā atkārtoti apstiprināta ar Juridiskās fakultātes Domes lēmumu.

Direktors

Asoc.prof. Vadims Mantrovs

Pētniece

Pētnieks (Dr.) Irēna Barkāne

Pētniece

Pētnieks (Dr.) Leila Neimane