Projekta mērķis ir sagatavot Latvijas kultūras mantojuma tiesību vārdnīcu, sniedzot vairāk kā četrdesmit ar kultūras mantojuma jomu saistītu tiesību terminu skaidrojumus. Kultūras mantojuma tiesību vārdnīca tiek gatavota divās redakcijās: 1) latviešu valodā kā patstāvīga zinātniska publikācija un 2) franču valodā kā daļa no topošas starptautiskas kultūras mantojuma tiesību vārdnīcas, kas tiek izstrādāta sadarbībā ar ārvalstu kolēģiem.

Starptautiskās vārdnīcas izdevums aptvers kopumā desmit Eiropas valstu attiecīgo tiesību terminu skaidrojumus. Līdzās izraudzītu terminu klāstam tiek gatavots katras valsts kultūras mantojuma tiesību vēsturei veltīts ievads, kā arī salīdzinošas nodaļas, kur tiks aplūkotas valstu nacionālo tiesību atšķirības attiecībā uz terminu lietojumu. Starptautiskās kultūras mantojuma tiesību salīdzinošās vārdnīcas zinātniskie redaktori ir Dr. Marija Kornī, Dr. Katrīna Valēra, Prof. Žeroms Fromažo, Dr. Vincents Negrī (Francija), Prof. Manlio Frigo (Itālija) un Prof. Marks-Andrē Renolds (Šveice).

Projektu Latvijā kopīgi īsteno Latvijas Kultūras akadēmijas UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma politikas un tiesību katedra un Latvijas Universitāte Juridiskās fakultātes personā, sadarbībā ar platformu ArtLaw.club.

Kultūras mantojuma tiesību vārdnīcas sagatavošanu latviešu valodā ir atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds ar radošā darba stipendijām vārdnīcas terminu skaidrojumu autoriem.

Tāpat projekta ietvaros Latvijā darbojas kultūras mantojuma tiesību vārdnīcas konsultatīvā padome, kas sastāv no nozares ekspertiem, tostarp Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes akadēmiskā personāla.

Projekta nosaukums: Patērētāju aizsardzības stiprināšana digitālajā un datu laikmetā: jauno patērētāja pirkuma direktīvu ieviešana Latvijas tiesību sistēmā

Projekta vad.: doc. V. Mantrovs

Projekta īstenošanas termiņš: 01.12.2020.-31.12.2021.

Šī lietišķā pētījuma projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu jauno Eiropas Savienības (ES) patērētāja pirkuma direktīvu ieviešanā Latvijas tiesību sistēmā, nodrošinot sākotnējo izvērtējumu sagatavotajam direktīvu ieviešanas likumprojektam. Šī projekta temata aktualitāte saistīta ar 2 apsvērumiem. No vienas puses, šo direktīvu pareizai ieviešanai Latvijas tiesību sistēmā ir būtiska nozīme, ņemot vērā direktīvu mērķi nodrošināt augstu patērētāju drošību un tiesību aizsardzību, kā arī aizsargāt patērētāju personas datus saistībā ar līgumiem, kuri satur digitālo aspektu, lai veicinātu vienoto digitālo tirgu. No otras puses, viena no valstiskā līmenī atzītajām Latvijas likumdošanas kvalitātes problēmām saistās ar likumprojektu sākotnējā izvērtējuma trūkumu. Lai īstenotu abus šos apsvērumus, projekts aptver izstrādātā likumprojekta sākotnējo (ex ante) zinātnisku izvērtējumu ar starpdisciplināru pieejas izmantošanu, sistēmiski aplūkojot līgumtiesību, patērētāju tiesību aizsardzības un datu aizsardzības aspektus. Šādas pieejas izmantošana ļautu izvērtēt, vai izstrādātais likumprojekts satur Latvijas situācijai atbilstošus, efektīvus un ilgtspējīgus risinājumus patērētāju drošības un tiesību aizsardzībai.

Projekta īstenošanā iesaistīti fakultātes tiesībzinātnieki un studenti.

Projekta rezultāti: likumprojekta pilnveides ziņojums un likumprojekta komentārs; 1 publikācija, kura iesniegta indeksējamā žurnālā; 6 konferenču ziņojumi; 3 konferenču raksti; un 3 populārzinātniski raksti.

 

Projekta nosaukums:

Mācies savā valodā: daudzvalodu starpvalstu apmācība ES civiltiesībās un komerctiesībās (TRAIL)

Projekta īstenošanas termiņš: 01.05.2020. – 31.12.2021.

Projekta mērķis ir palielināt zvērinātu advokātu, zvērinātu notāru un zvērinātu tiesu izpildītāju dalību Eiropas Savienības (ES) starptautisko privāttiesību apmācībā, novēršot valodas barjeru. Projekts tiek īstenots piecās ES dalībvalstīs, tostarp, Latvijā. Latvijas Universitāte piedalās šajā projektā kā projekta partneris, pārstāvot Latviju.

 

TRAIL informatīvais biļetens NR. 1

TRAIL informatīvais biļetens NR. 2

TRAIL informatīvais biļetens NR. 3

TRAIL informatīvais biļetens NR. 4

TRAIL informatīvie biļeteni angļu val. (TRAIL newsletters in English)

 

Mācies savā valodā: daudzvalodu starpvalstu apmācība ES civiltiesībās un komerctiesībās

Nacionālo monogrāfiju projekts

Juridiskās fakultātes Juridiskās zinātnes institūta projekta mērķis ir veicināt nacionālo monogrāfiju sagatavošanu Lēvenes universitātes (Beļģija) vadītajā projektā Starptautiskā Tiesību Enciklopēdija (International Law Encyclopaedia – angļu val.). Nacionālās monogrāfijas tiek sagatavotas angļu val. Nacionālo monogrāfiju izdevējs ir starptautiski atzītais akadēmiskais izdevējs Wolters Kluwer. Monogrāfijas tiek izdotas elektroniskā formā un atsevišķos gadījumos arī grāmatas formātā.

Līdz šim šajā projektā izdotās nacionālās monogrāfijas ir šādas:

Insurance Law in Latvia (2018, plašāka informācija atrodama šeit)

Property and Trust Law in Latvia (2020, plašāka informācija atrodama šeit)

Contract Law in Latvia (2020, plašāka informācija atrodama šeit)

Eiropas Komisijas programma “Tiesiskums” (2014-2020)

Projekta nosaukums:

Kapacitātes veidošana un izpratnes paaugstināšana neiecietības novēršanai un apkarošanai Latvijā (CALDER)

Projekta īstenošanas termiņš: 2021.gada 01.februāris – 2023.gada 31.janvāris (24 mēneši)

Projekta mērķis ir trīs galveno tiesību aizsardzības iestāžu (Valsts policijas, Tiesu administrācijas un prokuratūras - policistu, prokuroru un tiesnešu) un divu citu svarīgu ieinteresēto personu (Latvijas Universitātes un Sociālās integrācijas fonda) kapacitātes stiprināšana, lai uzlabotu pasākumus un darbības rasisma, ksenofobijas un citu neiecietības veidu un to izpausmju novēršanai un apkarošanai.

Projekta partneri: Latvijas Universitāte (vadošais partneris), Sabiedrības integrācijas fonds, Valsts policija, Latvijas Republikas prokuratūra, Tiesu administrācija

Vadlīnijas naida noziegumu un naida runas identificēšanai

Pētījums NAIDA NOZIEGUMI UN NAIDA RUNA

Projekta vad.: asoc. prof. K. Dupate

Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” 3. kārta (projekta Nr. 1.1.1.2/16/I/001)

Projekta nosaukums: Efektīvas jūras telpiskās plānošanas regulējuma ietvars un īstenošanas izaicinājumi un paraugprakses piemēri Baltijas jūras kontekstā (1.1.1.2/VIAA/3/19/514)

Pēcdoktorants: Dr. iur. L.Neimane

Projekta īstenošanas termiņš: 01.05.2020.-30.04.2023.

Šī rūpnieciskā pētījuma zinātniskais mērķis ir nodrošināt tiesiskās vides caurskatāmību, atvieglojot efektīvas Baltijas jūras teritorijas plānošanas ieviešanu saskaņā ar tās tiesisko regulējumu tiesību normu piemērotājiem, industrijas pārstāvjiem un teritorijas plānošanas speciālistiem ikdienas praksē. Pētījums nodrošinās jūras teritorijas plānojuma ilgtspējas, efektivitātes un labas pārvaldības principu ievērošanu. Tādējādi, pirmkārt, pētījumā tiks veikta pieņemto vai plānoto jūras telpiskās plānošanas plānu analīze, to attīstība, kā arī aplūkoti atļauju un licencēšanas procedūru nacionālie tiesiskie ietvari Baltijas jūras piekrastes valstīs. Otrkārt, tiks savākti empīriskie dati un veiktas un analizētas padziļinātās intervijas. Treškārt, pētījumā tiks atainotas atļauju un licencēšanas procedūru shēmas, un izveidoti dokumentu paraugi, kā arī iekļauti paraugprakses gadījumi ilustrācijai un apmācību nolūkiem. Pētījums norādīs uz galvenajiem jūras telpiskās plānošanas ieviešanas izaicinājumiem, riskiem un ierobežojumiem.

Projekta īstenošanā iesaistītas ārvalstu universitātes (Tartu Universitāte, Viļņas Universitāte un Klaipēdas Universitāte) un privātie partneri (SIA “Grupa93” un OÜ “Hendrikson & Ko”).

 

Projekta rezultāti: praktiska rokasgrāmata jūras teritorijas plānošanas un ar to saistīto tiesību normu piemērotājiem, industrijas pārstāvjiem un teritorijas plānošanas speciālistiem; 3 publikācijas, kas iesniegtas indeksējamā žurnālā, t.sk. 1 ar citēšanas indeksu 50% no nozares vidējā; 6 konferenču ziņojumi; 3 konferenču raksti; un publicitātes pasākumi, t. sk. 3 populārzinātniski raksti un 3 atklātās lekcijas vai līdzīga veida pasākumi.

 

Projekta nosaukums: Kritiska izpratne par digitāliem un datu analītikas risinājumiem policijas darbā” (CUPP - Critical Understanding of Predictive Policing)

Finansējuma avots: Ziemeļvalstu Ministru padomes organizācijas NordForsk finansēts starptautisks pētniecības projekts (Nr. 100786), kura pārraudzību Latvijā koordinē Izglītības un zinātnes ministrija. 

Projekta īstenošanas termiņš: 01.02.2021. - 31.01.2024.  

Projekta partneri:

Kopenhāgenas IT Universitāte - projekta koordinators

Latvijas Universitāte (LU)

Nodibinājums “Baltic Studies Centre”

Oslo Universitāte

Sentendrūsas Universitāte

Tallinas Tehnoloģiju Universitāte

Dānijas IT profesionāļu asociācija PROSA

Projekta vadītāja LU: Dr.iur. Irēna Ņesterova (irena.nesterova@lu.lv

Projekta mērķis ir veikt analīzi par digitālo transformāciju tiesībaizsardzības jomā, koncentrējoties uz digitālo risinājumu, mākslīgā intelekta un citu jauno tehnoloģiju, lielo datu un prognozējošās analīzes izmantošanu policijas darbībā un to sociālajiem, ētiskajiem un tiesiskajiem izaicinājumiem. 

CUPP pētniecības projektā ir iesaistītas Latvijas, Dānijas, Apvienotās Karalistes, Igaunijas, Norvēģijas zinātniskās institūcijas. Visās iesaistītajās valstīs jautājumi saistībā ar valsts sektora digitalizāciju ir būtiski politikas veidošanā.

Vairāk par projektu skatīt šeit.

Projekta nosaukums: Taisnīgs līdzsvars starp privātumu un drošību kibertelpā: stingru datu aizsardzības standartu izveide Eiropā

Finansējuma avots: ERAF specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekts (No.1.1.1.2/VIAA/1/16/196), kura īstenošanu un uzraudzību veic Valsts Izglītības un attīstības aģentūra

Projekta sadarbības partneris: Tartu Universitāte

Projekta vadītāja un pēcdoktorante: Dr.iur. Irēna Ņesterova

Projekta īstenošanas termiņš: 01.04.2018. - 31.03.2021.

Projektā tiek pētīta privātuma un drošības mijiedarbība, ietekme uz datu aizsardzības tiesībām, īpašu uzmanību veltot mākslīgā intelekta masveida uzraudzības pasākumiem, konstatētas galvenās problēmas ES un nacionālajā datu aizsardzības regulējumā un praksē un sniegti priekšlikumus to pilnveidošanai.