Ļubova Kovaļa. Foto: Ļ.Kovaļas no personīgā arhīva.

Juridisko zinātņu doktora zinātniskā grāda ieguvei Ļubova Kovaļa Latvijas Universitātē (LU) aizstāvēs promocijas darbu “Kriminālatbildība par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas”. Darbs izstrādāts LU Juridiskās fakultātes (JF) profesores Dr.iur. Valentijas Liholajas zinātniskā vadībā.

Pētījuma novitāte 
Ļubovas Kovaļas promocijas darbs ir Latvijā pirmais šāda apjoma zinātniskais pētījums par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas krimināltiesiskā izpratnē. Autores pētījumā ietvertie jautājumi Latvijā faktiski nav pētīti. Pieejami vien tiesu prakses apkopojumi lietās par noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu un par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kā arī atsevišķas publikācijas par Ļ.Kovaļas pētītā noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas aspektiem.
Pētījuma galvenā būtība
Ļ.Kovaļas veiktā darba mērķis ir izstrādāt vispusīgu un teorētiski - praktisku pētījumu par kriminālatbildību  izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas gadījumos, tā gaitā ar teorētisko atziņu un prakses piemēru palīdzību veidot tiesību normu pareizu izpratni un piedāvāt problēmjautājumu risinājumus to vienveidīgai piemērošanai praksē, kā arī radīt priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidei un kvalifikācijas problēmu risināšanai. Promocijas darba pirmajā nodaļā autore sniedz izvairīšanās no nodokļu nomaksas vispārēju raksturojumu, pētot un analizējot jautājuma būtību, iemeslus, sekas un jēdzienu ne vien krimināltiesību, bet arī ekonomisko zinātņu kontekstā. Darba otrajā nodaļā Ļ.Kovaļa izzina Latvijas normatīvajos aktos paredzēto atbildību par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, pēta paredzētās juridiskās atbildības jēdzienu, veidus un tiesisko regulējumu, kā arī izvērtē tās piemērošanas iespēju u.c. aspektus. Trešajā nodaļā pētniece veic detalizētu izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas krimināltiesisko analīzi, pētot un vērtējot noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes, proti: objektu, priekšmetu, objektīvo pusi, subjektu un subjektīvo pusi. Pētījuma noslēdzošā nodaļa veltīta noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas īpatnību izpētei un analīzei. Autore skaidro kvalifikācijas problēmjautājumus gadījumus, kas noziedzīgais nodarījums jānorobežo no citiem un tā kopības ar citiem nodarījumiem.
Pētījuma nozīme
Ļ.Kovaļa pētniecības darba gaitā secinājusi, ka Krimināllikumā paredzētā valsts fiskālo interešu aizsardzība atbilst mūsdienu reālijām un ir pietiekama, bet tās sekmīgu īstenošanu kavē nepilnīgi normatīvie akti nodokļu iekasēšanas jomā un citi, ar valsts fiskālo interešu aizsardzību saistītie normatīvie akti. „Būtisks kavēklis ir arī nodokļu normatīvo aktu un Krimināllikuma normu nevienveidīga izpratne gan tiesību normu piemērotāju, gan nodokļu maksātāju vidū. Tāpat šajā jautājumā sastopama arī nevienveidīga un pat pretrunīga tiesu prakse,” stāsta autore, piebilstot, ka „pētījuma rezultātā izvirzīti priekšlikumi valsts fiskālo interešu teorētiskā un praktiskā aizsardzībā, izvairīšanās no nodokļu nomaksas apkarošanā, kā arī vienveidīgas tiesību normu izpratnes un tiesu prakses veidošanai.” Zinātniskā grāda pretendentes darbu recenzējis Daugavpils Universitātes profesors Dr.iur. Vitolds Zahars, Rīgas Stradiņa universitātes profesore Sandra Kaija un Maskavas Valsts universitātes profesore Dr.iur. Anna Serebreņņikova (Анна Серебренникова). Promocijas darba aizstāvēšana notiks LU Juridiskās zinātnes nozares krimināltiesību, kriminālistikas un operatīvās darbības teorijas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē. Sēde ieplānota 2018. gada 21. septembrī, plkst. 10.00 Juridiskās fakultātes tiesas zālē. Pētījums pieejams LU bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija - Raiņa bulvārī 19, 203. telpā.

Dalīties