Foto no I. Kalniņas privātā arhīva

Piektdien, 2016.gada 3.jūnijā Inese Kalniņa juridisko zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu “Nacionālo minoritāšu tiesību aizsardzības nodrošināšana pasaulē, Eiropā un Latvijā”. Darbs izstrādāts Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes profesora, Dr.iur. Jura Bojāra zinātniskā vadībā.

I.Kalniņas promocijas darbs sniedz ieguldījumu nacionālo minoritāšu tiesību izpratnē, kas balstīta uz vispusīgi aplūkota nacionālo minoritāšu tiesību apjoma nozīmīgāko elementu kopsakarībām. Pētījums rada teorētisko bāzi tiesiski pamatotas, vienotas nacionālo minoritāšu aizsardzības sistēmas izstrādei, ņemot vērā nacionālo minoritāšu tiesību komplekso raksturu, kurā speciālo tiesību daļa veidojusies simbiozes rezultātā starp cilvēktiesībām un tiesībām saglabāt savu kultūras identitāti.  Autore skaidro, ka šajā "promocijas darbā pirmo reizi vienkopus aplūkoti visi būtiskākie nacionālo minoritāšu tiesību aspekti, sākot no vēsturiskā nacionālo minoritāšu tiesību institūta izveides līdz pat mūsdienu starptautisko tiesību aizsardzības sistēmas ieviestajam regulējumam, iekļaujot subjekta, objekta, robežu konstatēšanu teorijā un praksē."  Zinātniskā grāda pretendentes darbu recenzējusi LU Juridiskās fakultātes profesore, Dr.iur. Jautrīte Briede, Biznesa augstskolas "Turība" profesore, Dr.iur. Ingrīda Veikša un Mīkola Romera universitātes (Mykolo Romero Universitetas) Lietuvā profesors, Dr.iur., Viktors Justickis (Viktoras Justickis). Promocijas darba aizstāvēšana notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures, un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē. Sēde ieplānota 2016. gada 3. jūnijā, plkst. 12.00 Juridiskās fakultātes tiesas zālē (8. auditorija, 2. stāvā). Ar darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulvārī 19, 203. telpā, 2. stāvā).

Dalīties