Līdz 23. augustam iespējams pieteikties akadēmiskā maģistra studiju programmai "Tiesības un organizāciju pārvaldība", kurā dažādu jomu speciālistiem ir iespēja būtiski uzlabot savu kompetenci juridisku jautājumu risināšanā.

Jaunās studiju programmas saturs pielāgots Latvijas publiskā un privātā sektorā strādājošo vajadzībām - vadītāju kompetenču padziļināšanai tiesību zinātņu jomā. Studiju programma sniedz iespēju iegūt vērtīgas un praktiski pielietojamas zināšanas personām bez iepriekšējas juridiskās izglītības. Programmā iekļauti tādi mūsdienu publiskā un privātā sektora vadībā nepieciešami kursi kā publisko iepirkumu vadība, personāla vadības juridiskie aspekti, līgumtiesības un īpašumtiesības, valsts institucionālā sistēma un administratīvais process, korporatīvās pārvaldības tiesības u.c.

Programmas direktors docents Edvīns Danovskis par jauno studiju programmu: "Sapratne par to, ko saka juristi un spēja prognozēt juridiskos riskus ir ļoti svarīga kompetence organizāciju vadītājiem. Tādēļ šī programma ir īpaši pielāgota Latvijas publiskā un privātā sektorā strādājošo vajadzībām, lai cilvēkiem bez priekšzināšanām tiesību zinātņu jomā būtu iespējams uztvert tās saturu un lai sniegtu zināšanas, kas var būtiski uzlabot organizāciju vadītāju kompetenci tiesību zinātņu jomā."

Studiju programma sniedz iespēju iegūt publiskā un privātā sektora organizāciju pārvaldībā nepieciešamās juridiskās zināšanas, prasmes un kompetences, lai palīdzētu dažādu līmeņu vadītājiem paredzēt organizāciju pārvaldībā aktuālos juridiskos riskus un paaugstinātu vispārējās vadības prasmes. Programmas saturs aptver mūsdienu organizāciju pārvaldībā nepieciešamās juridiskās zināšanas korporatīvās pārvaldības tiesībās, personāla vadības juridiskajos aspektos, līgumtiesību pamatos, valsts pārvaldes institucionālajā sistēmā, publisko iepirkumu vadībā u.c. aktuālos pārvaldības juridiskajos jautājumos. Studiju saturs un metodika ir īpaši pielāgota studentiem, kuriem nav priekšzināšanu tiesību jomā, taču programmas apguve ir noderīga arī juristiem, kuri vēlas aktualizēt iepriekš iegūtās zināšanas atsevišķās tiesību nozarēs. Programmas docēšanā ir iesaistīti attiecīgajās jomās vadošie praktiķi un tiesību zinātnieki.

"Tiesības un organizāciju pārvaldība" studiju programmas absolventi paaugstina savu konkurētspēju darba tirgū un ievērojami palielina profesionālās izaugsmes iespējas savā darbības jomā. Programmā iegūstamās zināšanas, prasmes un kompetences ir noderīgas visos vidējā un augstākā līmeņa vadītāju amatos kā privātajā, tā publiskajā sektorā. Tāpat arī pēc maģistra studijām absolventi iegūst tiesības studēt doktorantūrā, ja students atbilst attiecīgās programmas uzņemšanas kritērijiem.

Studijas ilgst 1,5 gadus jeb 3 semestrus nepilna laika klātienē. Nodarbības notiek sestdienās un darba dienu vakaros (1-2 darbdienas).

Jautājumiem un saziņai:
E-pasts: agnese.steinberga@lu.lv 
Tālrunis: 67034588

Dalīties