Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē 2019. gada 10. septembrī Ilona Kronberga tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu "Nepilngadīgo personu likumpārkāpumu prevencija kā kriminālsoda mērķis" krimināltiesību apakšnozarē. Darbs izstrādāts Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes profesores, Dr.iur. Valentijas Liholajas zinātniskā vadībā.

Pētījuma nozīme, galvenā būtība un novitāte

Promocijas darbs fokusēts uz līdz šim maz pētīto noziedzīgo nodarījumu prevencijas fenomenu krimināltiesībās un tā realizāciju praksē. Noziedzīgo nodarījumu prevencija tiek analizēta nepilngadīgo personu tiesiskā statusa kontekstā, kas atšķiras no pilngadīgo personu statusa. Pētījuma gaitā tiek analizēti principi, uz kuriem balstīta noziedzīgo nodarījumu prevencija kopumā, prevencijas jēdziena attīstība, definēts prevencijas jēdziens un tā saturs, vienlaikus tiek pētītas metodes, formas un veidi, kādos tiek īstenota nepilngadīgo prevencija tiesību normu piemērošanas praksē dažādās Eiropas valstīs.

Promocijas darbs ir balstīts uz autores iepriekš veiktajiem starptautiskajiem zinātniski praktiskajiem pētījumiem un tajos izdarītajiem secinājumiem laika posmā no 2007.-2017.gadam. Pētījuma rezultātā ir radīta prevencijas jēdziena teorētiskā bāze, tai skaitā definēti nepilngadīgo likuma pārkāpumu prevencijas mērķi, aktuālās mērķa grupas, kā arī identificētas un aprobētas praktiskās prevencijas darba formas un metodes. Pētījuma rezultātā autore ir sniegusi priekšlikumus nepilngadīgo personu prevencijas sistēmas pilnveidei Latvijā un inovatīvus risinājumus noziedzības mazināšanai valstī kopumā.

Zinātniskā grāda pretendentes darbu recenzē  Rīgas Stradiņa universitātes profesore, Dr. iur. Sandra Kaija, Daugavpils Universitātes profesors, Dr. iur. Vitolds Zahars un Boloņas Universitātes (University of Bologna, Itālija) asociētā profesore Dr.iur. Raffaella Sette.

Promocijas darba aizstāvēšana notiks LU Juridiskās zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē. Sēde notiks 2019. gada 10. septembrī, plkst. 12.00 Juridiskās fakultātes tiesas zālē (Raiņa bulv. 19, 8. auditorijā, 2. stāvā).

Ar darbu var iepazīties Latvijas Universitātes Daudznozaru bibliotēkā (Raiņa bulvārī 19, 203. telpā, 2. stāvā).

Dalīties