2021./2022. studiju gada pavasara semestrī līdz 05.06.2022. studijas LU Juridiskajā fakultātē visās studiju programmās, visos kursos un apmācību formās notiek attālināti. 

Doktora studiju programmā var tikt organizētas klātienes lekcijas, ja to par nepieciešamu atzīst attiecīgā studiju kursa docētājs, ievērojot LU 16.11.2021. rīkojumā Nr. 1-4/562 "Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 izplatības laikā" noteiktās prasības. 

Konsultāciju nodrošināšanā pamatā piemērojama attālinātā forma (telefoniski, MS Teams, Zoom u.tml.). Izņēmuma situācijās, kad tas objektīvi nepieciešams, docētāji var nodrošināt iespēju studentiem, kuri saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktām prasībām ir tiesīgi klātienē apmeklēt augstskolu, saņemt konsultācijas arī klātienē, ievērojot LU 16.11.2021. rīkojumā Nr. 1-4/562 "Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 izplatības laikā" noteiktās prasības. 

Ja laika periodā līdz 05.06.2022. tiek rīkota studiju kursa noslēgumu pārbaudījumu kārtošana, pamatā piemērojama attālinātā forma. Izņēmuma situācijās, kas tas objektīvi nepieciešams, docētāji var rīkot klātienes pārbaudījumus, ievērojot LU 16.11.2021. rīkojumā Nr. 1-4/562 "Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 izplatības laikā" noteiktās prasības. 

Skatīt dekāna norādījumu

Dalīties