Pieteikšanās studijām Latvijas Universitātē sāksies jūlijā. No 1. līdz 12. jūlijam būs iespējams pieteikties maģistra līmeņa studijām, bet no 16. līdz 22. jūlijam notiks uzņemšana bakalaura studiju programmās.

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte ir lielākā un senākā tiesību zinātņu studiju īstenotāja Latvijā, kas studentiem sniedz augstākā līmeņa zināšanas un prasmes jurisprudencē. LU Juridiskajā fakultātē pieejamas 2 bakalaura studiju programmas, 2 maģistra studiju programmas un doktora studiju programma “Tiesību zinātne”.

Bakalaura studiju programmas

Tiesību zinātne

Akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” galvenais mērķis ir sniegt studējošajiem pamatzināšanas un kompetences visās tiesību nozarēs. Studējošie apgūst tādas tiesību nozares kā Latvijas tiesību vēsture, tiesību teorija, jurista ētika, juridiskā angļu valoda, konstitucionālās tiesības, saistību tiesības, lietu tiesības, mantojuma tiesības, ģimenes tiesības, darba tiesības, administratīvās tiesības, Eiropas Savienības tiesības, starptautiskās publiskās tiesības, starptautiskās privāttiesības, kā arī civilprocesa, kriminālprocesa un administratīvā procesa tiesības.

Bakalaura studiju programma “Tiesību zinātne” ir pirmais solis ceļā uz jurista kvalifikācijas iegūšanu. Absolventi var turpināt tiesību zinātņu studijas profesionālā maģistra studiju programmā un iegūt jurista kvalifikāciju.

Iespēja studēt pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studiju formās. Ir pieejamas budžeta vietas.

Plašāk par programmu šeit

 

Pirmstiesas izmeklēšana

Profesionālā bakalaura studiju programma “Pirmstiesas izmeklēšana” izstrādāta Iekšējās drošības akadēmijas (IDA) ietvaros. Studiju procesā tiks sniegtas zināšanas tiesību zinātnē un tās apakšnozarēs, īstenojot padziļinātu zināšanu apguvi krimināltiesību apakšnozarē un citos izmeklētāja kompetenču attīstību orientētos specializētos jautājumos. Ikdienas studiju procesā tiks attīstīta studējošo atbildība, iniciatīva, apzinīgums, precizitāte un veicināta studējošo personības vispusīga izaugsme. Attīstītas izmeklētāja darbam nepieciešamās analītiskās, prezentācijas un argumentācijas prasmes. Līdzās teorētisko studiju kursu apguvei tiks nodrošināta praktisku iemaņu apgūšana kriminālprocesu izmeklēšanā.

Pieejamas 120 budžeta vietas.

Plašāk par programmu un uzņemšanas nosacījumiem šeit

 

Maģistra studiju programmas

Tiesības un organizāciju pārvaldība

Akadēmiskā maģistra studiju programmas “Tiesības un organizāciju pārvaldība” saturs pielāgots Latvijas publiskā un privātā sektorā strādājošo vajadzībām - vadītāju kompetenču padziļināšanai tiesību zinātņu jomā. Studiju programma sniedz iespēju iegūt vērtīgas un praktiski pielietojamas zināšanas personām bez iepriekšējas juridiskās izglītības.  Programmā iekļauti tādi studiju kursi kā personāla vadības juridiskie aspekti, korporatīvās pārvaldības tiesības, līgumtiesības un īpašuma tiesības, valsts institucionālā sistēma un administratīvais process, publisko iepirkumu vadība u.c.

Studijas norit nepilna laika klātienes formā, 3 semestrus (1, 5 gadi). Nodarbības notiek piektdienās no plkst. 16.30 (2 nodarbības), sestdienās no plkst. 9.00 (3-4 nodarbības) un dažos darba dienu vakaros no plkst. 18.15.

Plašāk par studiju programmu šeit

 

Tiesību zinātne

Profesionālā maģistra studiju programma “Tiesību zinātne” paredzēta augstākā līmeņa profesionālu tiesību speciālistu sagatavošanai. Studiju programma, pamatojoties uz valsts noteiktajiem standartiem, paredz trīs veidu studiju prakses (Civiltiesisko, Administratīvi tiesisko un Krimināltiesisko praksi).

Studijas plānotas vienu dienu nedēļā klātienē (no plkst. 9.00 - 18.00, atkarībā no studējošo B daļas kursu izvēles) visa semestra garumā.

Lai iegūtu jurista kvalifikāciju ir jānokārto valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

Reflektantiem, kuri vēlas pretendēt uz budžeta vietu, jākārto iestājeksāmens, kas notiks 2024. gada 16. jūlijā. Ja nevēlas pretendēt uz budžeta vietu, studijām piesakās noteiktajā uzņemšanas kārtībā.

Plašāka informācija par studiju programmu šeit

 

Uzņemšanas kārtība

 

Pieteikšanās nosacījumi bakalaura studiju programmās šeit

Pieteikšanās nosacījumi maģistra studiju programmās šeit

Dalīties