Profesionālās maģistra studiju programmas Tiesību zinātne

PLK 4. semestra studentiem un tiem, kuri atjaunojas gala pārbaudījumiem

2021./2022. akad.g. pavasarī

 

1. Maģistra darba tēmas pieteikuma iesniegšana (katedrā)

1.1. Tiem, kas atjaunojas pēc studiju pārtraukuma vai eksmatrikulācijas - līdz 2022. gada 6. februārim.

1.2. Pārējiem studējošajiem (t.i., tiem, kuri 2021. gada rudens semestrī ir 3. semestra studenti) – vēlams tematu pieteikt līdz 2022. gada 5. janvārim, lai tie tiktu apstiprināti savlaicīgi un studējošie iegūtu vairāk laika Maģistra darba izstrādei, taču gala termiņš temata pieteikumu iesniegšanai ir 2022. gada 6. februāris.

   

2. Visām akadēmiskajām saistībām  (studiju maksa, akadēmiskie parādi), jābūt nokārtotām līdz  2022. gada 15. aprīlim

LŪDZU PĀRBAUDIET, VAI IR NOKĀRTOTS CIVILĀS AIZSARDZĪBAS STUDIJU KURSS UN VIDES TIESĪBAS/AIZSARDZĪBA - BEZ TIEM NEVAR SAŅEMT DIPLOMU!!! (Šie kursi var būt apgūti arī bakalaura studiju programmā).

3. Maģistra darba melnraksta iesniegšanas termiņš (katedrā) līdz  2022. gada 1. aprīlim

4. Maģistra darba iesniegšanas termiņš (katedrā) līdz 2022. gada 2. maijam

Maģistra darbs jāiesniedz katedrā divos iesietos datorizdrukas eksemplāros. Iesniedzot darbu, uz tā jābūt darba vadītāja parakstam. Darba vadītājs ar savu parakstu apliecina darba atbilstību fakultātes  apstiprinātajām prasībām un piekrīt (rekomendē) to aizstāvēšanai. Darba elektronisko kopiju studējošais konvertē PDF formātā un augšupielādē Latvijas Universitātes Informatīvajā sistēmā (LUIS), izmantojot LANET piešķirto paroli, ja parole nav saņemta nepieciešams vērsties 125. kabinetā, tālr. 67034444. Darba konvertēšanu PDF formātā nodrošina studējošais.

Rīkojums 1/114, 05.05.06. Par noslēguma darbu elektronisko versiju iesniegšanas, glabāšanas un pieejas kārtību: http://www.jf.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/jf/studijas/dokumenti/Studijas/Rikojums114.pdf

 

5. Profesionālā maģistra valsts pārbaudījumi:

5.1. Maģistra darba aizstāvēšana

2022. gada 5. maijs – 18. maijs (konkrētus aizstāvēšanas laikus plāno attiecīgā katedra).

 

5.2. Valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens

Eksāmenu rīko Tieslietu ministrija. Informācija par eksāmena norises laikiem tiks izziņota studējošajiem tiklīdz tā tiks saņemta no ministrijas. Regulējumu par eksāmenu skat. 15.01.2019. Ministru kabineta noteikumi Nr.46 „Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība”.

       

Studiju programmas direktore, asoc.prof.                                                                             A. Kārkliņa