Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte.

2019./2020. akadēmiskajā gadā tiks mainīta uzņemšanas kārtība Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes (JF) realizētajā profesionalā maģistra studiju programmā "Tiesību zinātne".

Reflektantiem, kuri vēlēsies pretendēt uz valsts finansētu studiju vietu (budžeta vietu), būs jākārto iestājpārbaudījums 2019. gada 15. jūlijā plkst. 10.00.

Eksāmens tiks rīkots teorētiska pārbaudījuma veidā, aptverot pamata zināšanas par bakalaura studiju līmenī apgūtiem tiesību teorijas, valststiesību, krimināltiesību, civiltiesību, Eiropas un starptautisko tiesību jautājumiem. Eksāmenā paredzēts iekļaut 25 jautājumus, uz kuriem sniedzamas konkrētas atbildes. Pārbaudījums kārtojams rakstveidā, bez jebkādu palīglīdzekļu izmantošanas.

Plānotais laiks eksāmena kārtošanai - 2 stundas.

Studējošajiem, kuri būs ieguvuši valsts finansētu studiju vietu, studiju līgumus būs jānoslēdz 2019. gada 17. jūlijā.

Reflektantiem, kuri nevēlas pretendēt uz budžeta vietu, iestājpārbaudījumu nav jākārto un reģistrēšanās notiek vispārējā kārtībā.

Detalizēta informācija par uzņemšanu un augstākā līmeņa studijām tiesību zinātnē būs pieejama LU JF maģistrantūras studiju informatīvajā pēcpusdienā 12. jūnijā plkst. 18.00.

Dalīties