© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Intervija ar maģistra studiju programmas "Tiesības un organizāciju pārvaldība" direktoru doc. Edvīnu Danovski.

Kāpēc LU Juridiskajā fakultātē tika izveidota vēl viena maģistra studiju programma „Tiesības un organizāciju pārvaldība”?

Jau daudzus gadus dažādās valsts un privātā sektora organizācijās strādājošie interesējās par iespējām paaugstināt kvalifikāciju tiesību zinātņu jomā. Taču juristiem paredzēto programmu apguve ir laikietilpīga, turklāt ne vienmēr plašais juristiem paredzētais studiju kursu klāsts saskan ar jau pieredzējušu vadītāju profesionālajām interesēm. Tādēļ radījām programmu, kas sniedz iespēju jau pieredzējušiem citu jomu profesionāļiem apgūt viņiem noderīgas zināšanas jurisprudencē. Kursus veidojām tā, lai tie būtu interesanti un noderīgi pēc iespējas plašākam klausītāju lokam. Piemēram, tādi studiju kursi kā Korporatīvās pārvaldības tiesības, Personāla vadības juridiskie aspekti un Publisko iepirkumu vadība ir noderīgi gan publiskajā, gan privātajā sektorā nodarbinātajiem. Aicinām nebaidīties no jurisprudences – visi studiju programmā paredzēto kursu saturs un docēšanas metodika ļauj tos viegli apgūt arī jebkuram centīgam “ne-juristam”.   

Vai šajā programmā var iestāties, ja iepriekš iegūtā izglītība nav saistīta ar jurisprudenci?

Jā, tieši šādiem studentiem šī studiju programma ir paredzēta. Taču tās saturs var būt noderīgs arī juristiem, iepriekš gūtu zināšanu atsvaidzināšanai, paplašināšanai un padziļināšanai. Programmā var iestāties ikviens, kurš jebkurā zinātņu jomā apguvis “četrgadīgu” bakalaura studiju programmu (160 kredītpunktu apjomā) vai “trīsgadīgu” bakalaura studiju programmu (120 kredītpunktu apjomā) un maģistra grādu.

Lai iestātos, vai jākārto iestājpārbaudījums?

Nē, iestājpārbaudījums nav jākārto.

Vai studiju procesā tiks iegūtas tikai teorētiskas vai arī praktiskas zināšanas?

Visi studiju programmā paredzētie kursi un ikviens ikviena kursa temats ir aptver tādu zināšanu apguvi, kuras studentiem būs noderīgas viņu prakses jomā.  

Programmā apgūstamie kursi ir ļoti dažādi. Kādus mācībspēkus šai programmai fakultāte piesaistījusi?

Kursu docēšanā iesaistītie praktiskajā un padagoģiskajā darbā pieredzes bagātie fakultātes kolēģi – zvērināti advokāti Jānis Kārkliņš, Erlens Kalniņš, Kalvis Torgāns, Kristīne Strada-Rozenberga, Augstākās tiesas senatore Jautrīte Briede, Valsts prezidenta padomnieks Jānis Pleps un citi studentu un kolēģu augsti novērtēti mācībspēki. Lepojamies, ka Publisko iepirkumu vadības kursu docē Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja Dace Gaile.

Kādi ir ieguvumi programmas absolventiem?

Šīs programmas apguvi var salīdzināt ar jaunas, plaši lietotas valodas apguvi – absolventi varēs saprast ne tikai juristu runas un rakstus, bet arī daudz plašākas kopsakarības savā organizācijā, sabiedrībā un valstī. Studijās iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences neapšaubāmi pavērs plašākas iespējas karjeras attīstībai un profesionālajai pilnveidei.

Kam Jūs ieteiktu maģistra studiju programmu „Tiesības un organizāciju pārvaldība”?

Ekonomistiem, finansistiem, žurnālistiem, diplomātiem, kapitālsabiedrību valdes locekļiem, valsts pārvaldes iestāžu un to struktūrvienību vadītājiem, personāla vadības speciālistiem, dažādu uzņēmumu juridisko struktūrvienību vadītājiem.

 

Vairāk par maģistra studiju programmu „Tiesības un organizāciju pārvaldība” šeit.

 

 


Pieteikšanās akadēmiskā maģistra studiju programmai “Tiesības un organizāciju pārvaldība”nepilna laika klātienes studijām notiks no 30.jūnija līdz 10.jūlijam, Raiņa bulv. 19,  257. kabinetā, (2.stāvs) pie studiju metodiķes Agneses Šteinbergas šādos laikos:

30.jūnijs (otrdiena)

13.00 – 17.00

1.jūlijs (trešdiena)

10.00 - 14.00

2.jūlijs (ceturtdiena)

14.00 – 18.00

3.jūlijs (piektdiena)

10.00 – 14.00

6.jūlijs (pirmdiena)

13.00 – 17.00

7.jūlijs (otrdiena)

10.00 – 14.00

8.jūlijs (trešdiena)

14.00 – 18.00

9.jūlijs (ceturtdiena)

10.00 – 14.00

10.jūlijs (piektdiena)

10.00 – 14.00

 

Reģistrācijas laiks un vieta:

Reģistrējoties augstākā līmeņa studijām, pretendentam jāsagatavo nepieciešamie dokumenti
( obligāti jāuzrāda dokumentu oriģināli un jāsagatavo visu dokumentu kopijas):

  1. Personu apliecinoša dokumenta kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu (pase/ID)
  2. Iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta  un tā pielikuma kopijas, vienlaikus uzrādot šī dokumenta oriģinālus. Ja nevar uzrādīt oriģinālus, tad kopijām jābūt notariāli apstiprinātām.

Ja kādos no iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir citas personas uzvārds /vārds nekā personas pasē/ID, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piem., laulības apliecība.

13.jūlijs (pirmdiena)

10.00 – 12.00 un 13.00 - 15.00

14. jūlijs (otrdiena)

09.00 – 11.00 un 12.00 – 14.00

15.jūlijs (trešdiena)

10.00 – 13.00 un 14.00 – 18.00

16.jūlijs (ceturtdiena)

10.00 – 13.00 un 14.00 – 17.00

17.jūlijs (piektdiena)

09.00 – 11.00 un 12.00 – 14.00

Dalīties