2021. gads

Jaunā tiesiskā realitāte: izaicinājumi un risinājumi. I. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 8. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums.
(Pilna satura PDF)

New Legal Reality: Challenges and Perspectives. II The 8th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia, 21–22 October 2021, Riga
 (Pilna satura PDF)

2019. gads

Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās, I : LU Juridiskās fakultātes 7. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums
Legal Science: Functions, Significance and Future in Legal Systems, I : Collected conference papers of the 7th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia. 2019. gada 16.–18. oktobrī Rīgā. 

(Pilna satura PDF)

Legal Science: Functions, Significance and Future in Legal Systems II : The 7th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia. Collection of Research Papers in Conjunction with the 7th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia.  16–18 October 2019, Riga. 

(Pilna satura PDF)

2016. gads

Konstitucionālās vērtības mūsdienu tiesiskajā telpā  I : LU Juridiskās fakultātes 6. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums
Constitutional Values in Contemporary Legal Space I : Collection of Research Papers in Conjunction with the 6th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia. 2016. gada 16.–17. novembris. Rīga.

(Pilna satura PDF)

Constitutional Values in Contemporary Legal Space II : Collection of Research Papers in Conjunction with the 6th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia
Konstitucionālās vērtības mūsdienu tiesiskajā telpā II : LU Juridiskās fakultātes 6. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. 16–17 November, 2016. Riga

(Pilna satura PDF)

2014. gads

Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi : Latvijas Universitātes 5. starptautiskā zinātniskā konference, veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai. ​​​​​​​Jurisprudence and Culture: Past Lessons and Future Challenges: The 5th International Scientific Conference of the University of Latvia. Dedicated to the 95th Anniversary of the Faculty of Law of the University of Latvia. 10–11 November, 2014. Riga

(Pilna satura PDF)

2012. gads

The Quality of Legal Acts and its Importance in Contemporary Legal Space: International Scientific Conference. 4-5 October, 2012.

(Pilna Satura PDF)