2019. gada nogalē Latvijas Universitāte noslēgusi līgumu ar Tiesu administrāciju par juridiskajām mācībām, izmantojot tiesu prakses apkopojumu. Līgums noslēgts Eiropas Savienības fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja” ieguldījuma prioritātes “Investīcijas institucionālajās spējās un efektīvā valsts pārvaldē un publiskajos pakalpojumos valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, lai panāktu reformas, labāku regulējumu un labu pārvaldību” Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros.

Mācību mērķis ir padziļinātu praktisko un teorētisko zināšanu apguves nodrošināšana noteiktai mērķauditorijai: tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, tiesu ekspertiem, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, politikas veidotājiem un politikas ieviesējiem. Mācībās ietvertas tādas tēmas, kā civilprocesa likums, regulējums būvniecības jomā, komerctiesības, maksātnespējas regulējums, nodokļu tiesības un citas. 

Ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu, Tiesu administrācijas īstenotais projekts “Jūstīcija attīstībai” paredzēts, lai paaugstinātu tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai.

Tiešsaistē MS Teams platformā veiksmīgi norit septembrī uzsāktās juridiskās mācības, izmantojot tiesu prakses apkopojumu, Latvijas Universitātes (LU) un Tiesu administrācijas (TA) noslēgtā līguma ietvaros. Oktobra un novembra sākumā aizvadītas lekcijas par civilprocesa aktuālajiem jautājumiem, ko vadīja dr.iur. Daina Ose un Mārcis Krūmiņš. Savukārt oktobra izskaņā notika Ilzes Ošas vadīta lekcija „Regulējums būvniecības jomā” un lekcija par datu aizsardzību, kuru vadīja Jānis Priekulis un Māris Ruķers.

12. novembrī notikusi dr.iur. Valentijas Liholajas un dr.iur. Diānas Hamkovas vadītā lekcija tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem un izmeklētājiem „Finanšu un ekonomiskie noziegumi”. Profesores Kristīnes Stradas-Rozenbergas un Gunāra Kūtra vadībā 20. novembrī notikusi lekcija „Kriminālprocess”. Mēneša pēdējā piektdienā, 27. novembrī, tiesnešiem, tiesnešu palīgiem, maksātnespējas administratoriem un advokātiem paredzēta Gaida Bērziņa vadītā lekcija „Maksātnespējas regulējums”.

Ar 2020.gada septembri LU Juridiskajā fakultātē uzsāktas mācības tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, tiesu ekspertiem, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, politikas veidotājiem un politikas ieviesējiem, Eiropas Sociālā Fonda (ESF) projekta "Justīcijas attīstībai" (Nr.3.4.1.0/16/1/001) "Saturiskās juridiskās mācības, izmantojot tiesu prakses apkopojumu" ietvaros.

Lekcijas par civilprocesa jautājumiem 3. un 7. septembrī attālināti notika divām tiesu darbinieku grupām, savukārt, 4. un 8. septembrī tiesnešiem.

17. septembrī paredzētas mācības tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem, izmeklētājiem, politikas veidotājiem un ieviesējiem par datu aizsardzību. Lektori būs Dr.iur.cand. Jānis Priekulis, Mg.iur. Māris Ruķers.

Septembra pēdējā lekcija “Regulējums būvniecības jomā”, kas plānota 25. septembrī, paredzēta tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem, izmeklētājiem.

 

2019. gada nogalē Latvijas Universitātes un Tiesu administrācijas noslēgtā mācību līguma “Saturiskās juridiskās mācības, izmantojot tiesu prakses apkopojumu” ietvaros top tiesu prakses apkopojumi.

Pavasaris un vasaras laiks paredzēts, lai izstrādātu tiesu prakses apkopojumus, jo uz tiem pamatā balstīsies mācības, kas tiks uzsāktas rudens sākumā. Jūnijā tika pabeigti četri tiesu prakses apkopojumi. Divi darba tiesību nozarē, administratīvo tiesību jomā un krimināltiesību jomā. Viens pētījums nodokļu tiesību nozarē “Noziedzīgie nodarījumi nodokļu jomā”, kura autore ir profesore Valentija Liholaja. Ceturtā tiesu prakses apkopojuma temats ir par noziedzīgiem nodarījumiem uzņēmējdarbības vides uzraudzībā.

Latvijas Universitāte un Tiesu administrācija 2019. gada izskaņā noslēdza līgumu par mācībām Eiropas Sociālā Fonda (ESF) projekta "Justīcijas attīstībai" (Nr.3.4.1.0/16/1/001) "Saturiskās juridiskās mācības, izmantojot tiesu prakses apkopojumu" (identifikācijas Nr. TA2018/2/B/ESF). Šo mācību mērķis ir padziļinātu praktisko un teorētisko zināšanu apguves nodrošināšana: tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, tiesu ekspertiem, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, politikas veidotājiem un politikas ieviesējiem.

27. janvārī, LU Juridiskajā fakultātē norisinājās Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” iepirkuma “Saturiskās juridiskās mācības izmantojot tiesu prakses apkopojumu” pastāvīgās darba grupas pirmā sanāksme.

Piedaloties  LU Juridiskās fakultātes mācībspēkiem un darbiniekiem, kā arī Tiesu administrācijas ESF projekta vadītājai un pārstāvjiem no sadarbības institūcijām, tai skaitā no Ģenerālprokuratūras, Rīgas apgabaltiesas, tika lemts par darba grupas darbības principiem, mācību programmu un pētījumu plāna apstiprināšana un citiem ar līgumu  izpildi saistītiem jautājumiem.  

2019. gada nogalē Latvijas Universitāte noslēgusi līgumu ar Tiesu administrāciju par juridiskajām mācībām, izmantojot tiesu prakses apkopojumu. Līgums noslēgts Eiropas Savienības fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja” ieguldījuma prioritātes “Investīcijas institucionālajās spējās un efektīvā valsts pārvaldē un publiskajos pakalpojumos valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, lai panāktu reformas, labāku regulējumu un labu pārvaldību” Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros.

Mācību mērķis ir padziļinātu praktisko un teorētisko zināšanu apguves nodrošināšana noteiktai mērķauditorijai: tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, tiesu ekspertiem, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, politikas veidotājiem un politikas ieviesējiem.

https://www.jf.lu.lv/par-mums/mediji/zinas/zina/t/57040/